ห้องเรียน : ห้องบรรยาย 9C (ไม่เกิน 20 คน)
หัวข้อ : นักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลพะเยา
วันที่ : 13 มีนาคม 2020 เวลา : 08.00 น. ถึง : 16.30 น.
ติดต่อสอบถาม : ฐิติมา แผนก วิทยาลัยพยาบาลพะเยา กลุ่ม A3 โทร. 0803760851
จำนวนผู้เข้าประชุม : 7
อุปกรณ์ โสตทัศนศึกษา
คอมพิวเตอร์ ชุด โปรเจคเตอร์ ชุด
เครื่องฉายแผ่นทึบ ชุด เครื่องเสียง ชุด
สายต่อ IPAD / MAX Book
อื่นๆ ชุด
รูปแบบการจัดห้องเรียน
วงกลม ตัวยู
ห้องเรียน หน้ากระดาน
เก้าอี้แลคเชอร์ ห้องอาหารรับรอง VIP
เก้าอี้นั่งอย่างเดียว อื่นๆ :
ผู้จอง นายภาณุวัฒน์ สงวนศักดิ์ แผนก ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก วันที่ 2020/03/10 13:17:26 น.