ห้องเรียน : ห้องบรรยาย 1A (ไม่เกิน 20 คน)
หัวข้อ : ประชุมฝ่ายวิจัยและQA ประจำเดือนมีนาคม
วันที่ : 08 มีนาคม 2020 เวลา : 11.30 น. ถึง : 14.00 น.
ติดต่อสอบถาม : สุนทรีย์ แผนก Qa โทร. 6005
จำนวนผู้เข้าประชุม : 15
อุปกรณ์ โสตทัศนศึกษา
คอมพิวเตอร์ 1 ชุด โปรเจคเตอร์ 1 ชุด
เครื่องฉายแผ่นทึบ 1 ชุด เครื่องเสียง 2 ชุด
สายต่อ IPAD / MAX Book 1
อื่นๆ ขอพ่อบ่านแม่บ้านช่วยบริการอาหารและซื้ออาหารอิสลาม ชุด
รูปแบบการจัดห้องเรียน
วงกลม ตัวยู
ห้องเรียน หน้ากระดาน
เก้าอี้แลคเชอร์ ห้องอาหารรับรอง VIP
เก้าอี้นั่งอย่างเดียว อื่นๆ :
ผู้จอง น.ส.สุนทรีย์ กิตติรัตน์ แผนก ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก วันที่ 2020/03/08 09:39:28 น.