ห้องเรียน : ห้องบรรยาย 9B (ไม่เกิน 20 คน)
หัวข้อ : ประชุมการเงินศศค.
วันที่ : 09 มีนาคม 2020 เวลา : 10.00 น. ถึง : 12.00 น.
ติดต่อสอบถาม : เปียทิพย์ แผนก การเงินศศค. โทร. 1888
จำนวนผู้เข้าประชุม : 8
อุปกรณ์ โสตทัศนศึกษา
คอมพิวเตอร์ 1 ชุด โปรเจคเตอร์ 1 ชุด
เครื่องฉายแผ่นทึบ ชุด เครื่องเสียง ชุด
สายต่อ IPAD / MAX Book
อื่นๆ ชุด
รูปแบบการจัดห้องเรียน
วงกลม ตัวยู
ห้องเรียน หน้ากระดาน
เก้าอี้แลคเชอร์ ห้องอาหารรับรอง VIP
เก้าอี้นั่งอย่างเดียว อื่นๆ : โต๊ะประชุมติดกัน
ผู้จอง แผนก วันที่ 2020/03/06 14:07:12 น.