ห้องเรียน : ห้องบรรยาย 9E (ไม่เกิน 20 คน)
หัวข้อ : conference
วันที่ : 13 มีนาคม 2020 เวลา : 08.00 น. ถึง : 12.00 น.
ติดต่อสอบถาม : อนุพงศ์ แผนก นศ.พยาบาล โทร. 0882674674
จำนวนผู้เข้าประชุม : 7
อุปกรณ์ โสตทัศนศึกษา
คอมพิวเตอร์ 1 ชุด โปรเจคเตอร์ 1 ชุด
เครื่องฉายแผ่นทึบ ชุด เครื่องเสียง 1 ชุด
สายต่อ IPAD / MAX Book
อื่นๆ ชุด
รูปแบบการจัดห้องเรียน
วงกลม ตัวยู
ห้องเรียน หน้ากระดาน
เก้าอี้แลคเชอร์ ห้องอาหารรับรอง VIP
เก้าอี้นั่งอย่างเดียว อื่นๆ :
ผู้จอง นายชัชวาล มณีรัตน์ แผนก ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก วันที่ 2020/03/06 11:51:23 น.