ห้องเรียน : ห้องบรรยาย 1C (ไม่เกิน 30 คน)
หัวข้อ : เทเล cpird
วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2020 เวลา : 08.30 น. ถึง : 16.30 น.
ติดต่อสอบถาม : หนอ แผนก โสต โทร. 6009
จำนวนผู้เข้าประชุม : 10
อุปกรณ์ โสตทัศนศึกษา
คอมพิวเตอร์ ชุด โปรเจคเตอร์ ชุด
เครื่องฉายแผ่นทึบ ชุด เครื่องเสียง ชุด
สายต่อ IPAD / MAX Book
อื่นๆ ชุด
รูปแบบการจัดห้องเรียน
วงกลม ตัวยู
ห้องเรียน หน้ากระดาน
เก้าอี้แลคเชอร์ ห้องอาหารรับรอง VIP
เก้าอี้นั่งอย่างเดียว อื่นๆ :
ผู้จอง นายภาณุวัฒน์ สงวนศักดิ์ แผนก ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก วันที่ 2020/02/14 09:55:39 น.