ห้องเรียน : ห้องบรรยาย 9E (ไม่เกิน 20 คน)
หัวข้อ : conพยาบาลม.พะเยา กลุ่มC1
วันที่ : 26 กุมภาพันธ์ 2020 เวลา : 08.00 น. ถึง : 16.30 น.
ติดต่อสอบถาม : ศุภลักษณ์ แผนก นักศึกษาพยาบาล โทร. 0864975146
จำนวนผู้เข้าประชุม : 14
อุปกรณ์ โสตทัศนศึกษา
คอมพิวเตอร์ ชุด โปรเจคเตอร์ ชุด
เครื่องฉายแผ่นทึบ ชุด เครื่องเสียง ชุด
สายต่อ IPAD / MAX Book
อื่นๆ ชุด
รูปแบบการจัดห้องเรียน
วงกลม ตัวยู
ห้องเรียน หน้ากระดาน
เก้าอี้แลคเชอร์ ห้องอาหารรับรอง VIP
เก้าอี้นั่งอย่างเดียว อื่นๆ :
ผู้จอง นายสงกรานต์ ปัญญา แผนก ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก วันที่ 2020/02/03 15:06:49 น.