ห้องเรียน : ห้องบรรยาย 9B (ไม่เกิน 20 คน)
หัวข้อ : เรียน Rehab ปี 5 กลุ่ม D
วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2020 เวลา : 08.30 น. ถึง : 16.30 น.
ติดต่อสอบถาม : เจนจิรา แผนก ศูนย์แพทยฯ โทร. 606
จำนวนผู้เข้าประชุม : 12
อุปกรณ์ โสตทัศนศึกษา
คอมพิวเตอร์ ชุด โปรเจคเตอร์ ชุด
เครื่องฉายแผ่นทึบ ชุด เครื่องเสียง ชุด
สายต่อ IPAD / MAX Book
อื่นๆ ชุด
รูปแบบการจัดห้องเรียน
วงกลม ตัวยู
ห้องเรียน หน้ากระดาน
เก้าอี้แลคเชอร์ ห้องอาหารรับรอง VIP
เก้าอี้นั่งอย่างเดียว อื่นๆ :
ผู้จอง น.ส.เจนจิรา กันทา แผนก ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก วันที่ 2020/02/03 10:46:45 น.