ห้องเรียน : ห้องบรรยาย 1A (ไม่เกิน 20 คน)
หัวข้อ : ประชุมฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 63
วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2020 เวลา : 11.30 น. ถึง : 16.00 น.
ติดต่อสอบถาม : สุนทรีย์ กิตติรัตน์ แผนก QA และวิจัย โทร. 6005
จำนวนผู้เข้าประชุม : 15
อุปกรณ์ โสตทัศนศึกษา
คอมพิวเตอร์ 1 ชุด โปรเจคเตอร์ 1 ชุด
เครื่องฉายแผ่นทึบ 1 ชุด เครื่องเสียง 1 ชุด
สายต่อ IPAD / MAX Book สายต่อ IPAD / MAX Book 1
อื่นๆ Pointer ชุด
รูปแบบการจัดห้องเรียน
วงกลม ตัวยู
ห้องเรียน หน้ากระดาน
เก้าอี้แลคเชอร์ ห้องอาหารรับรอง VIP
เก้าอี้นั่งอย่างเดียว อื่นๆ : เพิ่มโต๊ะขนาบตัวยู ด้านละ 2 ตัว พร้อมเก้าอี้, ขอแม่บ้านช่วยเสริฟเบรค,ซื้ออาหารอิสลาม 1 ชุด
ผู้จอง น.ส.สุนทรีย์ กิตติรัตน์ แผนก ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก วันที่ 2020/01/28 09:28:52 น.