ห้องเรียน : ห้องบรรยาย 9C (ไม่เกิน 20 คน)
หัวข้อ : จองเรียน นศพ.ปี5 กุมาร
วันที่ : 12 กรกฏาคม 2019 เวลา : 08.30 น. ถึง : 16.30 น.
ติดต่อสอบถาม : รมิดา แผนก ศูนย์แพทย์ โทร. 6008
จำนวนผู้เข้าประชุม : 11
อุปกรณ์ โสตทัศนศึกษา
คอมพิวเตอร์ 1 ชุด โปรเจคเตอร์ 1 ชุด
เครื่องฉายแผ่นทึบ 1 ชุด เครื่องเสียง ชุด
สายต่อ IPAD / MAX Book
อื่นๆ ชุด
รูปแบบการจัดห้องเรียน
วงกลม ตัวยู
ห้องเรียน หน้ากระดาน
เก้าอี้แลคเชอร์ ห้องอาหารรับรอง VIP
เก้าอี้นั่งอย่างเดียว อื่นๆ : สอบกุมาร ปี 5กลุ่ม A
ผู้จอง น.ส.รมิดา รอดสุข แผนก ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก วันที่ 2019/07/11 09:29:48 น.