ห้องเรียน : ห้องบรรยาย 1C (ไม่เกิน 30 คน)
หัวข้อ : สอน พพลปี 1
วันที่ : 24 กรกฏาคม 2019 เวลา : 08.30 น. ถึง : 16.30 น.
ติดต่อสอบถาม : นส.เนตรนภา เตชะอ้าย แผนก ศูนย์แพทย์ โทร. 0873595762
จำนวนผู้เข้าประชุม : 20
อุปกรณ์ โสตทัศนศึกษา
คอมพิวเตอร์ 1 ชุด โปรเจคเตอร์ 1 ชุด
เครื่องฉายแผ่นทึบ 1 ชุด เครื่องเสียง 1 ชุด
สายต่อ IPAD / MAX Book 1
อื่นๆ ชุด
รูปแบบการจัดห้องเรียน
วงกลม ตัวยู
ห้องเรียน หน้ากระดาน
เก้าอี้แลคเชอร์ ห้องอาหารรับรอง VIP
เก้าอี้นั่งอย่างเดียว อื่นๆ :
ผู้จอง น.ส.สุภาภรณ์ ใบพร้าว แผนก ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก วันที่ 2019/07/03 15:18:16 น.