ห้องเรียน : ห้องบรรยาย 1C (ไม่เกิน 30 คน)
หัวข้อ : tele เวชศาสตร์ฉุกเฉิน IP 223.27.197.35
วันที่ : 03 กรกฏาคม 2019 เวลา : 08.30 น. ถึง : 12.30 น.
ติดต่อสอบถาม : มณีรัตน์ แหลมคม แผนก ศศค. โทร. 6008
จำนวนผู้เข้าประชุม : 1
อุปกรณ์ โสตทัศนศึกษา
คอมพิวเตอร์ ชุด โปรเจคเตอร์ ชุด
เครื่องฉายแผ่นทึบ ชุด เครื่องเสียง ชุด
สายต่อ IPAD / MAX Book
อื่นๆ IP 223.27.197.35 ชุด
รูปแบบการจัดห้องเรียน
วงกลม ตัวยู
ห้องเรียน หน้ากระดาน
เก้าอี้แลคเชอร์ ห้องอาหารรับรอง VIP
เก้าอี้นั่งอย่างเดียว อื่นๆ :
ผู้จอง น.ส.มณีรัตน์ แหลมคม แผนก ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก วันที่ 2019/07/02 11:52:05 น.