ห้องเรียน : ห้องบรรยาย 9B (ไม่เกิน 20 คน)
หัวข้อ : เรียนวิชาจิตเวชศาสตร์
วันที่ : 24 มิถุนายน 2019 เวลา : 08.30 น. ถึง : 16.30 น.
ติดต่อสอบถาม : นพประพล ตาน้อย แผนก จิตเวชศาสตร์ โทร. 6008
จำนวนผู้เข้าประชุม : 12
อุปกรณ์ โสตทัศนศึกษา
คอมพิวเตอร์ ชุด โปรเจคเตอร์ ชุด
เครื่องฉายแผ่นทึบ ชุด เครื่องเสียง ชุด
สายต่อ IPAD / MAX Book
อื่นๆ ชุด
รูปแบบการจัดห้องเรียน
วงกลม ตัวยู
ห้องเรียน หน้ากระดาน
เก้าอี้แลคเชอร์ ห้องอาหารรับรอง VIP
เก้าอี้นั่งอย่างเดียว อื่นๆ :
ผู้จอง นายนพประพล ตาน้อย แผนก ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก วันที่ 2019/06/04 17:40:45 น.