ห้องเรียน : ห้องบรรยาย 1C (ไม่เกิน 30 คน)
หัวข้อ : tele เวชศาสตร์ฉุกเฉิน กับศิริราช
วันที่ : 22 กรกฏาคม 2019 เวลา : 09.00 น. ถึง : 16.30 น.
ติดต่อสอบถาม : มณีรัตน์ แหลมคม แผนก ศศค. โทร. 6008
จำนวนผู้เข้าประชุม : 1
อุปกรณ์ โสตทัศนศึกษา
คอมพิวเตอร์ ชุด โปรเจคเตอร์ ชุด
เครื่องฉายแผ่นทึบ ชุด เครื่องเสียง ชุด
สายต่อ IPAD / MAX Book
อื่นๆ ชุด
รูปแบบการจัดห้องเรียน
วงกลม ตัวยู
ห้องเรียน หน้ากระดาน
เก้าอี้แลคเชอร์ ห้องอาหารรับรอง VIP
เก้าอี้นั่งอย่างเดียว อื่นๆ :
ผู้จอง น.ส.มณีรัตน์ แหลมคม แผนก ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก วันที่ 2019/05/22 14:49:22 น.