ห้องเรียน : ห้องบรรยาย 9B (ไม่เกิน 20 คน)
หัวข้อ : สอบ med
วันที่ : 05 กรกฏาคม 2019 เวลา : 08.30 น. ถึง : 16.30 น.
ติดต่อสอบถาม : สุภาภรณ์ แผนก ศูนย์แพทย์ โทร. 6008
จำนวนผู้เข้าประชุม : 15
อุปกรณ์ โสตทัศนศึกษา
คอมพิวเตอร์ 1 ชุด โปรเจคเตอร์ ชุด
เครื่องฉายแผ่นทึบ ชุด เครื่องเสียง 1 ชุด
สายต่อ IPAD / MAX Book
อื่นๆ ชุด
รูปแบบการจัดห้องเรียน
วงกลม ตัวยู
ห้องเรียน หน้ากระดาน
เก้าอี้แลคเชอร์ ห้องอาหารรับรอง VIP
เก้าอี้นั่งอย่างเดียว อื่นๆ : ห้องสอบ
ผู้จอง น.ส.สุภาภรณ์ ใบพร้าว แผนก ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก วันที่ 2018/10/22 12:22:18 น.