ห้องเรียน : รหัสห้อง Zoom ED01 (เฉพาะออน์ไลเท่านั้น)
หัวข้อ : Commed ปี4
วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2023 เวลา : 13.30 น. ถึง : 15.00 น.
ติดต่อสอบถาม : เสาวนีย์ ริมใหม่ แผนก ศูนย์แพทย์ฯ โทร. 6008
จำนวนผู้เข้าประชุม : 6
อุปกรณ์ โสตทัศนศึกษา
คอมพิวเตอร์ ชุด โปรเจคเตอร์ ชุด
เครื่องฉายแผ่นทึบ ชุด เครื่องเสียง ชุด
สายต่อ IPAD / MAX Book
อื่นๆ ชุด
รูปแบบการจัดห้องเรียน
วงกลม ตัวยู
ห้องเรียน หน้ากระดาน
เก้าอี้แลคเชอร์ ห้องอาหารรับรอง VIP
เก้าอี้นั่งอย่างเดียว อื่นๆ :
ผู้จอง นางเสาวนีย์ ริมใหม่ แผนก ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก วันที่ 2023/11/21 09:53:54 น.