ห้องเรียน : ห้องบรรยาย 9C (ไม่เกิน 20 คน)
หัวข้อ : จองเรียนกุมาร
วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2023 เวลา : 13.00 น. ถึง : 15.00 น.
ติดต่อสอบถาม : รมิดา แผนก ศูนย์แพทย์ โทร. 6008
จำนวนผู้เข้าประชุม : 13
อุปกรณ์ โสตทัศนศึกษา
คอมพิวเตอร์ 1 ชุด โปรเจคเตอร์ 1 ชุด
เครื่องฉายแผ่นทึบ 1 ชุด เครื่องเสียง 1 ชุด
สายต่อ IPAD / MAX Book
อื่นๆ ชุด
รูปแบบการจัดห้องเรียน
วงกลม ตัวยู
ห้องเรียน หน้ากระดาน
เก้าอี้แลคเชอร์ ห้องอาหารรับรอง VIP
เก้าอี้นั่งอย่างเดียว อื่นๆ :
ผู้จอง น.ส.รมิดา รอดสุข แผนก ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก วันที่ 2023/11/13 10:54:00 น.