ห้องเรียน : ห้องบรรยาย 9C (ไม่เกิน 20 คน)
หัวข้อ : เรียนจิตเวช กลุ่มB
วันที่ : 20 พฤศจิกายน 2023 เวลา : 08.00 น. ถึง : 16.00 น.
ติดต่อสอบถาม : แสงระวี แผนก ศูนย์แพทย์ โทร. 6001
จำนวนผู้เข้าประชุม : 15
อุปกรณ์ โสตทัศนศึกษา
คอมพิวเตอร์ ชุด โปรเจคเตอร์ ชุด
เครื่องฉายแผ่นทึบ ชุด เครื่องเสียง ชุด
สายต่อ IPAD / MAX Book
อื่นๆ ชุด
รูปแบบการจัดห้องเรียน
วงกลม ตัวยู
ห้องเรียน หน้ากระดาน
เก้าอี้แลคเชอร์ ห้องอาหารรับรอง VIP
เก้าอี้นั่งอย่างเดียว อื่นๆ :
ผู้จอง แผนก วันที่ 2023/11/08 16:24:59 น.