ห้องเรียน : ห้องบรรยาย 9E (ไม่เกิน 20 คน)
หัวข้อ : เรียน ENT ปี5
วันที่ : 07 พฤศจิกายน 2023 เวลา : 13.00 น. ถึง : 16.00 น.
ติดต่อสอบถาม : สุภาภรณ์ แผนก ศูนย์แพทย์ โทร. 6008
จำนวนผู้เข้าประชุม : 12
อุปกรณ์ โสตทัศนศึกษา
คอมพิวเตอร์ ชุด โปรเจคเตอร์ ชุด
เครื่องฉายแผ่นทึบ ชุด เครื่องเสียง ชุด
สายต่อ IPAD / MAX Book
อื่นๆ ชุด
รูปแบบการจัดห้องเรียน
วงกลม ตัวยู
ห้องเรียน หน้ากระดาน
เก้าอี้แลคเชอร์ ห้องอาหารรับรอง VIP
เก้าอี้นั่งอย่างเดียว อื่นๆ :
ผู้จอง นางสุภาภรณ์ วงศ์สุวรรณ์ แผนก ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก วันที่ 2023/11/07 10:24:05 น.