ห้องเรียน : รหัสห้อง Zoom ED02(มีเฉพาะรหัสใช้งานเท่านั้น)
หัวข้อ : สอบสัมภาษณ์ แพทย์ประจำบ้าน สาขากุมารเวชศาสตร์
วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2023 เวลา : 12.00 น. ถึง : 14.00 น.
ติดต่อสอบถาม : น.ส.อัจฉรี ขันแก้ว แผนก ศูนย์แพทย์ฯ โทร. 0896369750
จำนวนผู้เข้าประชุม : 2
อุปกรณ์ โสตทัศนศึกษา
คอมพิวเตอร์ ชุด โปรเจคเตอร์ ชุด
เครื่องฉายแผ่นทึบ ชุด เครื่องเสียง ชุด
สายต่อ IPAD / MAX Book
อื่นๆ กล้อง Zoom ชุด
รูปแบบการจัดห้องเรียน
วงกลม ตัวยู
ห้องเรียน หน้ากระดาน
เก้าอี้แลคเชอร์ ห้องอาหารรับรอง VIP
เก้าอี้นั่งอย่างเดียว อื่นๆ :
ผู้จอง น.ส.อัจฉรี ขันแก้ว แผนก ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก วันที่ 2023/11/06 11:11:31 น.