ห้องเรียน : ห้องคอมพิวเตอร์ (ไม่เกิน40คน/คอมฯ 20 ชุด)
หัวข้อ : ประชุมที่ปรึกษางานวิจัย (พยาบาลวิจัย) การ submission EC
วันที่ : 02 พฤศจิกายน 2023 เวลา : 08.00 น. ถึง : 16.00 น.
ติดต่อสอบถาม : นางสาวกิตติการ หวันแก้ว แผนก วิจัย โทร. 2145
จำนวนผู้เข้าประชุม : 18
อุปกรณ์ โสตทัศนศึกษา
คอมพิวเตอร์ 10 ชุด โปรเจคเตอร์ ชุด
เครื่องฉายแผ่นทึบ ชุด เครื่องเสียง ชุด
สายต่อ IPAD / MAX Book
อื่นๆ ชุด
รูปแบบการจัดห้องเรียน
วงกลม ตัวยู
ห้องเรียน หน้ากระดาน
เก้าอี้แลคเชอร์ ห้องอาหารรับรอง VIP
เก้าอี้นั่งอย่างเดียว อื่นๆ :
ผู้จอง แผนก วันที่ 2023/10/27 17:26:40 น.