ห้องเรียน : ห้องบรรยาย 9D (ไม่เกิน 20 คน)
หัวข้อ : สอบหัตถการนักเรียนวิสัญญีพยาบาล
วันที่ : 01 พฤศจิกายน 2023 เวลา : 09.00 น. ถึง : 12.00 น.
ติดต่อสอบถาม : รุ่งนภา แผนก ศูนย์แพทยฯ โทร. 6008
จำนวนผู้เข้าประชุม : 4
อุปกรณ์ โสตทัศนศึกษา
คอมพิวเตอร์ ชุด โปรเจคเตอร์ ชุด
เครื่องฉายแผ่นทึบ ชุด เครื่องเสียง ชุด
สายต่อ IPAD / MAX Book
อื่นๆ ชุด
รูปแบบการจัดห้องเรียน
วงกลม ตัวยู
ห้องเรียน หน้ากระดาน
เก้าอี้แลคเชอร์ ห้องอาหารรับรอง VIP
เก้าอี้นั่งอย่างเดียว อื่นๆ : ห้องสอบพร้อมอุปกรณ์
ผู้จอง น.ส.รุ่งนภา อินต๊ะตาน แผนก ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก วันที่ 2023/10/27 14:21:21 น.