ห้องเรียน : ห้องบรรยาย 1C (ไม่เกิน 30 คน)
หัวข้อ : fammedปี6
วันที่ : 07 พฤศจิกายน 2023 เวลา : 08.30 น. ถึง : 12.00 น.
ติดต่อสอบถาม : เสาวนีย์ ริมใหม่ แผนก ศูนย์แพทย์ฯ โทร. 6008
จำนวนผู้เข้าประชุม : 5
อุปกรณ์ โสตทัศนศึกษา
คอมพิวเตอร์ ชุด โปรเจคเตอร์ ชุด
เครื่องฉายแผ่นทึบ ชุด เครื่องเสียง ชุด
สายต่อ IPAD / MAX Book
อื่นๆ ชุด
รูปแบบการจัดห้องเรียน
วงกลม ตัวยู
ห้องเรียน หน้ากระดาน
เก้าอี้แลคเชอร์ ห้องอาหารรับรอง VIP
เก้าอี้นั่งอย่างเดียว อื่นๆ :
ผู้จอง นางเสาวนีย์ ริมใหม่ แผนก ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก วันที่ 2023/10/27 12:04:16 น.