ห้องเรียน : รหัสห้อง Zoom ED03(เฉพาะออน์ไลเท่านั้น)
หัวข้อ : ประชุมศัลยกรรม
วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2023 เวลา : 09.00 น. ถึง : 16.00 น.
ติดต่อสอบถาม : นางสาวเนตรนภา เตชะอ้าย แผนก ศัลยกรรม โทร. 0873595762
จำนวนผู้เข้าประชุม : 15
อุปกรณ์ โสตทัศนศึกษา
คอมพิวเตอร์ ชุด โปรเจคเตอร์ ชุด
เครื่องฉายแผ่นทึบ ชุด เครื่องเสียง ชุด
สายต่อ IPAD / MAX Book
อื่นๆ ชุด
รูปแบบการจัดห้องเรียน
วงกลม ตัวยู
ห้องเรียน หน้ากระดาน
เก้าอี้แลคเชอร์ ห้องอาหารรับรอง VIP
เก้าอี้นั่งอย่างเดียว อื่นๆ :
ผู้จอง แผนก วันที่ 2023/10/26 10:02:30 น.