1. ข้อมูลทั่วไป

1.1 ข้อมูลโรงพยาบาล

ชื่อโรงพยาบาล : โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
 Chiangrai Prachanukroh Hospital
ที่อยู่สำหรับติดต่อทางไปรษณีย์ : 1039 ถนนสถานพยาบาล ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000
โทรศัพท์ : 0-5371-1300
โทรสาร : 0-5371-3044
เว็บไซท์ : www.crhospital.org
E-mail address : phh5701@health2.moph.go.th
ต้นสังกัด : โรงพยาบาลรัฐบาล
ต้นสังกัดในส่วนกลาง : สำนักงานปลัดกระทรวง / กระทรวงสาธารณสุข

1.2 ประวัติการก่อตั้ง

          โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ หรือที่ชาวเชียงรายนิยมเรียกว่า โฮงยาไทย และที่มีคำว่าประชานุเคราะห์ต่อท้ายเนื่องจากได้รับการสนับสนุนในการจัดสร้างจากประชาชน ซึ่งประวัติศาสตร์เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2475 จากกลุ่มบุคคลซึ่งเรียกว่า คณะราษฎร์ ได้ทำการเปลี่ยนแปลงการปกครองและมีนโยบายสร้างโรงพยาบาลหัวเมือง โดยประกาศ พรบ. สาธารณสุข ในปี พ.ศ. 2477 ในสมัยของพระยาพหลพยุหเสนา ซึ่งเป็นรัฐบาลหัวหน้าคณะราษฎร์ในขณะนั้น เพื่อแสดงเกียรติภูมิของชาติให้ปรากฏแก่ประเทศเพื่อนบ้านที่เป็นอาณานิคมของชาติตะวันตกตามนโยบาย อวดธง ในปี พ.ศ. 2479 คุณพระพนมนครารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ซึ่งถือเป็นบิดาแห่งโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ มีดำริที่จะสร้างโรงพยาบาลประจำจังหวัดเชียงราย ซึ่งประชาชนในจังหวัดเชียงรายนำโดยคหบดี คุณพ่อสีห์ศักดิ์ และคุณแม่กิมเฮียะ ไตรไพบูลย์ ได้บริจาคที่ดินจำนวน 19 ไร่ รวมทั้งประชาชนซึ่งมีที่ดินข้างเคียงร่วมบริจาคให้เป็นจำนวนพอสมควร และได้ขอความเห็นชอบจากกระทรวงสาธารณสุข ดำเนินการก่อสร้าง โดยได้รับเงินสนับสนุนเงินบริจาคจากประชาชน ในจังหวัดเชียงราย ด้วยความร่วมมือของท่านขุนวิศิษฐิ อุดรการ ท่านขุนสุวรรณรัตนราช คลังจังหวัด ตลอดจนบรรดาคหบดี ดรงสีทุกแห่ง ภายใต้การนำของ่านมุ่ย เตวิทย์และคุณนายจากเชียงราย รวมทั้งคุณหลวงพิศิษฐ์ ไกรกร คุณหลวงศรีนครานุกูล เจ้าแม่ไหวจากพะเยา ก็ได้ให้การสนับสนุนด้วย โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ประกอบพิธีเปิดโรงพยาบาลในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2480 (วันศุกร์ขึ้น 11 ค่ำ เดือน 3 ปี ฉลู) มีแพทย์ 1 คน คือ นายแพทย์เสม พริ้งพวงแก้ว ซึ่งท่านได้พัฒนาและสร้างชื่อเสียงเป็นอย่างมากให้กับโรงพยาบาลอย่างไม่สามารถหาผู้ใดเปรียบได้ ในช่วงแรกโรงพยาบาลได้รับการอนุมัติให้เป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาด 50 เตียง และได้เพิ่มจำนวนเตียงตามลำดับ กระทั่งปี พ.ศ. 2531 ได้รับการอนุมัติเป็นโรงพยาบาลศูนย์ขนาด 600 เตียง และปัจจุบันมีจำนวน 756 เตียง มีเนื้อที่ 67 ไร่ 4 งาน 75 ตารางวา


1.3 วิสัยทัศน์ พันธกิน ปรัชญาการให้บริการ ของหน่วยบริการ

วิสัยทัศน์ (vision) : คุณภาพบริการเป็นเลิศ ศูนย์การเรียนรู้ทันสมัย บุคลากรมีความสุข
 
พันธกิจ (mission) : 1. ให้บริการสุขภาพแบบองค์รวม 4 มิติอย่างมีคุณภาพถึงระดับตติยภูมิ ธำรงรักษาและขยายบริการ Center of Excellence
 2. บริหารจัดการแบบบูรณาการ ตามหลักธรรมาภิบาล อย่างมีประสิทธิภาพ รองรับการเปลี่ยนแปลง
 3. เป็นศูนย์การเรียนรู้ วิทยาการด้านการแพทย์และการสารธารณสุข
 4. บริหารการพัฒนาความร่วมมือกับเครือข่ายบริการสุขภาพ และภาคีเครือข่ายในการจัดการระบบสุขภาพ
 
ค่านิยม (values) 5 ส : สงบ : ความสงบแห่งกายและจิตของเจ้าหน้าที่
 สามัคคี : ความสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวกันของเจ้าหน้าที่
 สร้างสรรค์ : พัฒนาการสู่การให้บริการโดยถือประโยชน์ของผู้ป่วยเหนือประโยชน์ตน การพัฒนาทางวิชาการและวิจัยด้วยมโนจิตสำนึกพื้นฐาน
 สันโดษ : ความเห็นแก่นแท้ของชีวิต เมื่อเกิดมาก็มาแต่มือเปล่า การจากไปก็มือเปล่าเหมือนเมื่อมา
 สุจริต : การไม่เอาเปรียบผู้อื่น เจริญพรหมวิหารสี่ รักษาความสุจริต ยุติธรรมตลอดมา
 
เข็มมุ่ง : 1. ผู้ป่วยปลอดภัย (บริหารความเสี่ยง : Getting to zero)
 2. ผู้รับบริการพึงพอใจ
 
เป้าประสงค์ : • ประชาชนในความรับผิดชอบมีสุขภาพดีปลอดภัยแข็งแรงเข้าถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพอย่างไม่เป็นอุปสรรค
 • เป็นผู้นำการสร้างสรรค์พฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์
 • ภาคีเครือข่ายร่วมบริหารจัดการระบบบริการสุขภาพ

1.4 รายงานจำนวนเตียงผู้ป่วยปี 2558


จำนวนเตียงที่ขออนุญาติดำเนินการ : 756 เตียง
จำนวนเตียงที่เปิดให้บริการจริง : 787 เตียง

ลำดับ รหัส Ward หอผู้ป่วย สามัญ พิเศษ รวม
1 031 สูติกรรม 1 36 20  
2 032 สูติกรรม 2 - 13  
3 040 นรีเวชกรรม 14 5  
4 021 ศัลยกรรมระบบประสาท 32 -  
5 022 ศัลยกรรมชาย 1 16 -  
6 020 TRAUMA 14 -  
7 025 ศัลยกรรมยูโร 40 -  
8 026 ศัลยกรรมชาย 2 30 -  
9 023 ศัลยกรรมหญิง 40 -  
10 027 ศัลยกรรมสมเด็จย่า 3 - 13  
11 028 ศัลยกรรมสมเด็จย่า 4 - 13  
12 900 VIP สมเด็จย่า - 7  
13 081 กระดูกชาย 1 30 3  
14 083 กระดูกชาย 2 30 6  
15 082 กระดูกหญิง 30 6  
16 009 อายุรกรรมล่าง 30 -  
17 013 อายุรกรรมหญิง 1 30 -  
18 018 อายุรกรรมหญิง 2 30 -  
19 008 อายุรกรรมบน 30 -  
20 011 สงฆ์อาพาธชั้น 2 30 -  
21 014 สงฆ์อาพาธชั้น 3 30 -  
22 015 พิเศษสงฆ์อาพาธ 4 - 14  
23 902 พิเศษสงฆ์อาพาธ 5 - 6  
24 019 อายุรกรรมสมเด็จย่า 1 - 13  
25 010 อายุรกรรมสมเด็จย่า 2 - 13  
26 051 กุมารเวชกรรม 1 30 -  
27 052 กุมารเวชกรรม 2 40 -  
28 053 กุมารเวชกรรม 3 30 -  
29 055 พิเศษเด็ก - 13  
30 061 หู คอ จมูก 18 -  
071 จักษุ 12 -  
จักษุ หู คอ จมูก - 5  
31 901 เคมีบำบัด 15 -  
รวมจำนวนเตียง 637 150 787
หอผู้ป่วย ICU และ ห้องคลอด ไม่นับรวมจำนวนเตียง
1 007 CCU. 6 -  
2 016 ICU ศัลยกรรม 8 -  
3 017 ICU อายุรกรรม 8 -  
4 029 ICU Neuro 8 -  
5 054 ICU กุมารเวชกรรม 8 -  
6 056 ICU ทารกแรกเกิด 8 -  
รวมจำนวนเตียงหอผู้ป่วย ICU 46 0 46
7 037 เตียงคลอด 5 -  
เตียงรอคลอด 10 -  
เตียงหลังคลอด 2 ชั่วโมง 4 -  
รวมจำนวนเตียงห้องคลอด 19 0 19
รวมจำนวนเตียงทั้งหมด 702 150 852