ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์กลุ่มงานสุขศึกษา

เกี่ยวกับสุขศึกษา


แผนกลยุทธ์ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์


วิสัยทัศน์

คุณภาพบริการเป็นเลิศ ศูนย์การเรียนรู้ทันสมัย บุคลากรมีความสุข


พันธกิจ
  1. ให้บริการสุขภาพแบบองค์รวม 4 มิติ อย่างมีคุณภาพถึงระดับตติยภูมิ ธำรงรักษาและขยายบริการ Center of Excellence
  2. บริหารจัดการแบบบูรณาการ ตามหลักธรรมาภิบาล อย่างมีประสิทธิภาพ รองรับการเปลี่ยนแปลง
  3. เป็นศูนย์การเรียนรู้ วิทยาการด้านการแพทย์และการสาธารณสุข
  4. บริหารการพัฒนาความร่วมมือกับเครือข่ายบริการสุขภาพ และภาคีเครือข่ายในการจัดระบบสุขภาจุดมุ่งหมาย
ประชาชนและองค์กรมีสุขภาวะ ภาคีเครือข่ายเข้มแข็ง