ห้องเรียน : ห้องบรรยาย 1C (ไม่เกิน 30 คน)
หัวข้อ : ประชุมจัดทำ OKR (ตัวชี้วัดรายบุคคลล) รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2562
วันที่ : 16 มกราคม 2019 เวลา : 11.30 น. ถึง : 16.00 น.
ติดต่อสอบถาม : สุนทรีย์ กิตติรัตน์ แผนก วิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา โทร. 6005
จำนวนผู้เข้าประชุม : 20
อุปกรณ์ โสตทัศนศึกษา
คอมพิวเตอร์ 1 ชุด โปรเจคเตอร์ 1 ชุด
เครื่องฉายแผ่นทึบ 1 ชุด เครื่องเสียง 1 ชุด
สายต่อ IPAD / MAX Book
อื่นๆ ชุด
รูปแบบการจัดห้องเรียน
วงกลม ตัวยู
ห้องเรียน หน้ากระดาน
เก้าอี้แลคเชอร์ ห้องอาหารรับรอง VIP
เก้าอี้นั่งอย่างเดียว อื่นๆ : พ่อบ้าน+แม่บ้าน จัดเตรียมชุดอาหาร,ซื้ออาหารกลางวัน-อาหารว่าง,อาหารอิสลาม
ผู้จอง น.ส.สุนทรีย์ กิตติรัตน์ แผนก ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก วันที่ 2019/01/08 11:41:40 น.