ห้องเรียน : ห้องบรรยาย 1C (ไม่เกิน 30 คน)
หัวข้อ : ประชุมติดตามความก้าวหน้างานวิจัยแพทยศาสตรศึกษา AMEE 2019 ครั้งที่ 2
วันที่ : 29 มกราคม 2019 เวลา : 11.00 น. ถึง : 15.00 น.
ติดต่อสอบถาม : สุนทรีย์ กิตติรัตน์ แผนก วิจัยและคุณภาพการศึกษา โทร. 6005
จำนวนผู้เข้าประชุม : 20
อุปกรณ์ โสตทัศนศึกษา
คอมพิวเตอร์ 1 ชุด โปรเจคเตอร์ 1 ชุด
เครื่องฉายแผ่นทึบ 1 ชุด เครื่องเสียง 1 ชุด
สายต่อ IPAD / MAX Book สาย IPAD 1
อื่นๆ ชุด
รูปแบบการจัดห้องเรียน
วงกลม ตัวยู
ห้องเรียน หน้ากระดาน
เก้าอี้แลคเชอร์ ห้องอาหารรับรอง VIP
เก้าอี้นั่งอย่างเดียว อื่นๆ : ขอแม่บ้านจัดเตรียมชุดอาหาร-อาหารว่าง, แก้วน้ำ
ผู้จอง น.ส.สุนทรีย์ กิตติรัตน์ แผนก ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก วันที่ 2019/01/07 11:46:03 น.