ห้องเรียน : ห้องบรรยาย 9C (ไม่เกิน 20 คน)
หัวข้อ : จองเรียน นศพ.ปี5 กุมาร
วันที่ : 25 มกราคม 2019 เวลา : 08.30 น. ถึง : 16.30 น.
ติดต่อสอบถาม : เดียร์ แผนก ศูนย์แพทย์ โทร. 6008
จำนวนผู้เข้าประชุม : 11
อุปกรณ์ โสตทัศนศึกษา
คอมพิวเตอร์ 1 ชุด โปรเจคเตอร์ 1 ชุด
เครื่องฉายแผ่นทึบ ชุด เครื่องเสียง 1 ชุด
สายต่อ IPAD / MAX Book
อื่นๆ จองสอบลงกองปี 5 กุมาร ชุด
รูปแบบการจัดห้องเรียน
วงกลม ตัวยู
ห้องเรียน หน้ากระดาน
เก้าอี้แลคเชอร์ ห้องอาหารรับรอง VIP
เก้าอี้นั่งอย่างเดียว อื่นๆ :
ผู้จอง น.ส.รมิดา รอดสุข แผนก ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก วันที่ 2018/11/08 15:45:28 น.