ห้องเรียน : ห้องบรรยาย 9E (ไม่เกิน 20 คน)
หัวข้อ : จองเรียน ENT
วันที่ : 25 มกราคม 2019 เวลา : 08.30 น. ถึง : 16.30 น.
ติดต่อสอบถาม : อัจฉรี ขันแก้ว แผนก ศูนย์แพทย์ โทร. 6008
จำนวนผู้เข้าประชุม : 20
อุปกรณ์ โสตทัศนศึกษา
คอมพิวเตอร์ 1 ชุด โปรเจคเตอร์ 1 ชุด
เครื่องฉายแผ่นทึบ 1 ชุด เครื่องเสียง 1 ชุด
สายต่อ IPAD / MAX Book
อื่นๆ ชุด
รูปแบบการจัดห้องเรียน
วงกลม ตัวยู
ห้องเรียน หน้ากระดาน
เก้าอี้แลคเชอร์ ห้องอาหารรับรอง VIP
เก้าอี้นั่งอย่างเดียว อื่นๆ : ย้ายห้องเรียนให้ ENT เพราะจะสอบ OSCE พพล เด็ก
ผู้จอง น.ส.อัจฉรี ขันแก้ว แผนก ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก วันที่ 2018/09/06 15:56:29 น.