*หากต้องการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ยกเลิก ห้องเรียน แจ้งงานโสตฯ ศูนย์แพทย์ฯ โทร.6010
วันที่จอง
ห้องเรียน


ห้องเรียน

ห้องบรรยาย 1A (ไม่เกิน 20 คน)

ทั้งวัน(ว่าง)

ห้องเรียน

ห้องบรรยาย 1C (ไม่เกิน 30 คน)

ทั้งวัน
หัวข้อ : ประชุมเตรียมงานรับสัมฤทธิบัตร
เวลา : 12.00 น. ถึง : 14.30 น.
จำนวนผู้เข้าประชุม : 30
ติดต่อสอบถาม : บุญทวี แผนก ศูนย์แพทยฯ โทร. 6006
อุปกรณ์ โสตทัศนศึกษา
คอมพิวเตอร์ : 1 ชุด โปรเจคเตอร์ : 1 ชุด
เครื่องฉายแผ่นทึบ : 1 ชุด เครื่องเสียง : 1 ชุด
สายต่อ IPAD / MAX Book :
อื่นๆ :
รูปแบบการจัดห้องเรียน
วงกลม ตัวยู
ห้องเรียน หน้ากระดาน
เก้าอี้แลคเชอร์ ห้องอาหารรับรอง VIP
เก้าอี้นั่งอย่างเดียว
อื่นๆ :

ห้องเรียน

ห้องคอมพิวเตอร์ (ไม่เกิน40คน/คอมฯ 20 ชุด)

ทั้งวัน(ว่าง)

ห้องเรียน

ห้องบรรยาย 9B (ไม่เกิน 20 คน)

ทั้งวัน
หัวข้อ : เรียน Ortho ปี 5 กลุ่ม B
เวลา : 08.30 น. ถึง : 16.30 น.
จำนวนผู้เข้าประชุม : 12
ติดต่อสอบถาม : เจนจิรา แผนก ศูนย์แพทยฯ โทร. 6006
อุปกรณ์ โสตทัศนศึกษา
คอมพิวเตอร์ : 1 ชุด โปรเจคเตอร์ : 1 ชุด
เครื่องฉายแผ่นทึบ : 1 ชุด เครื่องเสียง : 1 ชุด
สายต่อ IPAD / MAX Book :
อื่นๆ :
รูปแบบการจัดห้องเรียน
วงกลม ตัวยู
ห้องเรียน หน้ากระดาน
เก้าอี้แลคเชอร์ ห้องอาหารรับรอง VIP
เก้าอี้นั่งอย่างเดียว
อื่นๆ :

ห้องเรียน

ห้องบรรยาย 9C (ไม่เกิน 20 คน)

ทั้งวัน(ว่าง)

ห้องเรียน

ห้องบรรยาย 9D (ไม่เกิน 20 คน)

ทั้งวัน(ว่าง)

ห้องเรียน

ห้องบรรยาย 9E (ไม่เกิน 20 คน)

ทั้งวัน(ว่าง)

ห้องเรียนห้องบรรยาย 1A (ไม่เกิน 20 คน)
วันที่
เวลา
รายการ
01 กุมภาพันธ์ 2019
08.30 - 16.30 น.
สอบลงกอง ortho ปี 6 กลุ่ม I
07 กุมภาพันธ์ 2019
13.00 - 15.00 น.
conference med
09 กุมภาพันธ์ 2019
08.30 - 16.30 น.
เรียน แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ปี ที่ 2/2561
11 กุมภาพันธ์ 2019
13.00 - 15.00 น.
ประชุมเตรียมเรื่องการสอนสมาธิสำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4-5
12 กุมภาพันธ์ 2019
11.30 - 15.00 น.
ประชุมแนวทางการประเมินหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญตามเกณฑ์มาตรฐานกล WFME
17 กุมภาพันธ์ 2019
14.00 - 15.00 น.
Lecture Ext. กุมารฯ
18 กุมภาพันธ์ 2019
08.00 - 16.30 น.
ช่างเข้าปรับปรุงห้อง
19 กุมภาพันธ์ 2019
08.00 - 16.00 น.
ช่างเข้าปรับปรุงห้อง
22 กุมภาพันธ์ 2019
13.00 - 15.00 น.
ประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดการประชุม TCOG
ห้องเรียนห้องบรรยาย 1C (ไม่เกิน 30 คน)
วันที่
เวลา
รายการ
01 กุมภาพันธ์ 2019
11.00 - 15.00 น.
ประชุม พิจารณางานวิจัยแพทยศาสตรศึกษา Amee 2019 ครั้งที่ 1
04 กุมภาพันธ์ 2019
11.00 - 15.00 น.
ประชุม พิจารณางานวิจัยแพทยศาสตรศึกษา Amee 2019 ครั้งที่ 1
05 กุมภาพันธ์ 2019
12.00 - 15.00 น.
ประชุมการเงิน
06 กุมภาพันธ์ 2019
08.30 - 16.30 น.
ACM Tele Conference ร่วมกับคณะแพทย์ฯ มช.
07 กุมภาพันธ์ 2019
12.00 - 16.00 น.
ประชุมติดตาม OKR (ตัวชี้วัดรายบุคคลล) รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 2
08 กุมภาพันธ์ 2019
08.30 - 16.30 น.
เรียน แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ปี ที่ 2/2561
11 กุมภาพันธ์ 2019
08.30 - 16.30 น.
วิทยากรeye พ.จุลพงศ์
20 กุมภาพันธ์ 2019
12.00 - 14.30 น.
ประชุมเตรียมงานรับสัมฤทธิบัตร
25 กุมภาพันธ์ 2019
09.00 - 16.00 น.
tele เวชศาสตร์ฉุกเฉิน กับศิริราช
ห้องเรียนห้องคอมพิวเตอร์ (ไม่เกิน40คน/คอมฯ 20 ชุด)
วันที่
เวลา
รายการ
01 กุมภาพันธ์ 2019
16.00 - 20.00 น.
ติวสอบ NL2
ห้องเรียนห้องบรรยาย 9B (ไม่เกิน 20 คน)
วันที่
เวลา
รายการ
01 กุมภาพันธ์ 2019
08.30 - 16.30 น.
เรียน Ortho ปี 5 กลุ่ม B
04 กุมภาพันธ์ 2019
08.30 - 16.30 น.
เรียน Ortho ปี 5 กลุ่ม B
05 กุมภาพันธ์ 2019
08.30 - 16.30 น.
เรียน Ortho ปี 5 กลุ่ม B
06 กุมภาพันธ์ 2019
08.30 - 16.30 น.
เรียน Ortho ปี 5 กลุ่ม B
07 กุมภาพันธ์ 2019
08.30 - 16.30 น.
เรียน Ortho ปี 5 กลุ่ม B
08 กุมภาพันธ์ 2019
08.30 - 16.30 น.
เรียน Ortho ปี 5 กลุ่ม B
11 กุมภาพันธ์ 2019
08.30 - 16.30 น.
เรียน Ortho ปี 5 กลุ่ม B
12 กุมภาพันธ์ 2019
08.30 - 16.30 น.
เรียน Ortho ปี 5 กลุ่ม B
13 กุมภาพันธ์ 2019
08.30 - 16.30 น.
เรียน Ortho ปี 5 กลุ่ม B
14 กุมภาพันธ์ 2019
08.30 - 16.30 น.
เรียน Ortho ปี 5 กลุ่ม B
15 กุมภาพันธ์ 2019
08.30 - 16.30 น.
เรียน Ortho ปี 5 กลุ่ม B
18 กุมภาพันธ์ 2019
08.30 - 16.30 น.
เรียน Ortho ปี 5 กลุ่ม B
19 กุมภาพันธ์ 2019
08.30 - 16.30 น.
เรียน Ortho ปี 5 กลุ่ม B
20 กุมภาพันธ์ 2019
08.30 - 16.30 น.
เรียน Ortho ปี 5 กลุ่ม B
21 กุมภาพันธ์ 2019
08.30 - 16.30 น.
เรียน Ortho ปี 5 กลุ่ม B
22 กุมภาพันธ์ 2019
08.30 - 16.30 น.
เรียน Ortho ปี 5 กลุ่ม B
ห้องเรียนห้องบรรยาย 9C (ไม่เกิน 20 คน)
วันที่
เวลา
รายการ
04 กุมภาพันธ์ 2019
10.00 - 12.00 น.
สอบสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ตำแหน่งผู้ประสานงาน WFME
13 กุมภาพันธ์ 2019
13.00 - 16.00 น.
สอบสัมภาษณ์แพทย์ฝึกหัดประจำปี 2563
15 กุมภาพันธ์ 2019
08.30 - 16.30 น.
สอบลงกองกุมารฯ ปี 4 กลุ่ม C
ห้องเรียนห้องบรรยาย 9D (ไม่เกิน 20 คน)
วันที่
เวลา
รายการ
01 กุมภาพันธ์ 2019
08.30 - 16.30 น.
รับรอง VIP
ห้องเรียนห้องบรรยาย 9E (ไม่เกิน 20 คน)
วันที่
เวลา
รายการ
01 กุมภาพันธ์ 2019
08.30 - 12.30 น.
con พยาบาลพะเยา
01 กุมภาพันธ์ 2019
13.00 - 16.30 น.
conference
13 กุมภาพันธ์ 2019
08.30 - 16.30 น.
con พยาบาลพะเยา
21 กุมภาพันธ์ 2019
08.30 - 16.30 น.
พยาบาลว.พะเยา
22 กุมภาพันธ์ 2019
09.00 - 12.00 น.
สอบ MEQ MCQ
22 กุมภาพันธ์ 2019
13.00 - 16.30 น.
conferance case ANC
25 กุมภาพันธ์ 2019
08.30 - 16.30 น.
พยาบาลว.พะเยา
27 กุมภาพันธ์ 2019
08.30 - 16.30 น.
นร.พยาบาลพะเยา
ห้องเรียนห้องบรรยาย 1A (ไม่เกิน 20 คน)
วันที่
เวลา
รายการ
แจ้งยกเลิกโดย
โทร.
วัน-เวลา
ว่าง
ห้องเรียนห้องบรรยาย 1C (ไม่เกิน 30 คน)
วันที่
เวลา
รายการ
แจ้งยกเลิกโดย
โทร.
วัน-เวลา
ว่าง
ห้องเรียนห้องคอมพิวเตอร์ (ไม่เกิน40คน/คอมฯ 20 ชุด)
วันที่
เวลา
รายการ
แจ้งยกเลิกโดย
โทร.
วัน-เวลา
ว่าง
ห้องเรียนห้องบรรยาย 9B (ไม่เกิน 20 คน)
วันที่
เวลา
รายการ
แจ้งยกเลิกโดย
โทร.
วัน-เวลา
ว่าง
ห้องเรียนห้องบรรยาย 9C (ไม่เกิน 20 คน)
วันที่
เวลา
รายการ
แจ้งยกเลิกโดย
โทร.
วัน-เวลา
ว่าง
ห้องเรียนห้องบรรยาย 9D (ไม่เกิน 20 คน)
วันที่
เวลา
รายการ
แจ้งยกเลิกโดย
โทร.
วัน-เวลา
ว่าง
ห้องเรียนห้องบรรยาย 9E (ไม่เกิน 20 คน)
วันที่
เวลา
รายการ
แจ้งยกเลิกโดย
โทร.
วัน-เวลา
ว่าง