*หากต้องการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ยกเลิก ห้องเรียน แจ้งงานโสตฯ ศูนย์แพทย์ฯ โทร.6010
วันที่จอง
ห้องเรียน


ห้องเรียน

ห้องบรรยาย 1A (ไม่เกิน 20 คน)

ทั้งวัน
หัวข้อ : เรียนวิชาจิตเวชศาสตร์
เวลา : 08.30 น. ถึง : 16.30 น.
จำนวนผู้เข้าประชุม : 13
ติดต่อสอบถาม : นพประพล ตาน้อย แผนก จิตเวชศาสตร์ โทร. 6008
อุปกรณ์ โสตทัศนศึกษา
คอมพิวเตอร์ : ชุด โปรเจคเตอร์ : ชุด
เครื่องฉายแผ่นทึบ : ชุด เครื่องเสียง : ชุด
สายต่อ IPAD / MAX Book :
อื่นๆ :
รูปแบบการจัดห้องเรียน
วงกลม ตัวยู
ห้องเรียน หน้ากระดาน
เก้าอี้แลคเชอร์ ห้องอาหารรับรอง VIP
เก้าอี้นั่งอย่างเดียว
อื่นๆ :

ห้องเรียน

ห้องบรรยาย 1C (ไม่เกิน 30 คน)

ทั้งวัน
หัวข้อ : เรียน MED ปี5
เวลา : 08.00 น. ถึง : 16.00 น.
จำนวนผู้เข้าประชุม : 30
ติดต่อสอบถาม : พี่หนิง แผนก ศูนย์แพทยฯ โทร. 6006
อุปกรณ์ โสตทัศนศึกษา
คอมพิวเตอร์ : 1 ชุด โปรเจคเตอร์ : 1 ชุด
เครื่องฉายแผ่นทึบ : 1 ชุด เครื่องเสียง : 1 ชุด
สายต่อ IPAD / MAX Book :
อื่นๆ :
รูปแบบการจัดห้องเรียน
วงกลม ตัวยู
ห้องเรียน หน้ากระดาน
เก้าอี้แลคเชอร์ ห้องอาหารรับรอง VIP
เก้าอี้นั่งอย่างเดียว
อื่นๆ :

ห้องเรียน

ห้องคอมพิวเตอร์ (ไม่เกิน40คน/คอมฯ 20 ชุด)

ทั้งวัน(ว่าง)

ห้องเรียน

ห้องบรรยาย 9B (ไม่เกิน 20 คน)

ทั้งวัน
หัวข้อ : ปรับปรุงห้อง
เวลา : 08.30 น. ถึง : 16.30 น.
จำนวนผู้เข้าประชุม : 20
ติดต่อสอบถาม : สงกรานต์ แผนก ศูนย์แพทยฯ โทร. 6011
อุปกรณ์ โสตทัศนศึกษา
คอมพิวเตอร์ : ชุด โปรเจคเตอร์ : ชุด
เครื่องฉายแผ่นทึบ : ชุด เครื่องเสียง : ชุด
สายต่อ IPAD / MAX Book :
อื่นๆ :
รูปแบบการจัดห้องเรียน
วงกลม ตัวยู
ห้องเรียน หน้ากระดาน
เก้าอี้แลคเชอร์ ห้องอาหารรับรอง VIP
เก้าอี้นั่งอย่างเดียว
อื่นๆ :

ห้องเรียน

ห้องบรรยาย 9C (ไม่เกิน 20 คน)

ทั้งวัน
หัวข้อ : ปรับปรุงห้อง
เวลา : 08.30 น. ถึง : 16.30 น.
จำนวนผู้เข้าประชุม : 20
ติดต่อสอบถาม : สงกรานต์ แผนก ศูนย์แพทยฯ โทร. 6011
อุปกรณ์ โสตทัศนศึกษา
คอมพิวเตอร์ : ชุด โปรเจคเตอร์ : ชุด
เครื่องฉายแผ่นทึบ : ชุด เครื่องเสียง : ชุด
สายต่อ IPAD / MAX Book :
อื่นๆ :
รูปแบบการจัดห้องเรียน
วงกลม ตัวยู
ห้องเรียน หน้ากระดาน
เก้าอี้แลคเชอร์ ห้องอาหารรับรอง VIP
เก้าอี้นั่งอย่างเดียว
อื่นๆ :

ห้องเรียน

ห้องบรรยาย 9D (ไม่เกิน 20 คน)

ทั้งวัน
หัวข้อ : ปรับปรุงห้อง
เวลา : 08.30 น. ถึง : 16.30 น.
จำนวนผู้เข้าประชุม : 20
ติดต่อสอบถาม : สงกรานต์ แผนก ศูนย์แพทยฯ โทร. 6011
อุปกรณ์ โสตทัศนศึกษา
คอมพิวเตอร์ : ชุด โปรเจคเตอร์ : ชุด
เครื่องฉายแผ่นทึบ : ชุด เครื่องเสียง : ชุด
สายต่อ IPAD / MAX Book :
อื่นๆ :
รูปแบบการจัดห้องเรียน
วงกลม ตัวยู
ห้องเรียน หน้ากระดาน
เก้าอี้แลคเชอร์ ห้องอาหารรับรอง VIP
เก้าอี้นั่งอย่างเดียว
อื่นๆ :

ห้องเรียน

ห้องบรรยาย 9E (ไม่เกิน 20 คน)

ทั้งวัน
หัวข้อ : ปรับปรุงห้อง
เวลา : 08.30 น. ถึง : 16.30 น.
จำนวนผู้เข้าประชุม : 20
ติดต่อสอบถาม : สงกรานต์ แผนก ศูนย์แพทยฯ โทร. 6011
อุปกรณ์ โสตทัศนศึกษา
คอมพิวเตอร์ : ชุด โปรเจคเตอร์ : ชุด
เครื่องฉายแผ่นทึบ : ชุด เครื่องเสียง : ชุด
สายต่อ IPAD / MAX Book :
อื่นๆ :
รูปแบบการจัดห้องเรียน
วงกลม ตัวยู
ห้องเรียน หน้ากระดาน
เก้าอี้แลคเชอร์ ห้องอาหารรับรอง VIP
เก้าอี้นั่งอย่างเดียว
อื่นๆ :

ห้องเรียนห้องบรรยาย 1A (ไม่เกิน 20 คน)
วันที่
เวลา
รายการ
03 ธันวาคม 2018
08.00 - 16.30 น.
Conference ภาควิชาจิตเวช
04 ธันวาคม 2018
08.30 - 16.30 น.
เรียนวิชาจิตเวชศาสตร์
06 ธันวาคม 2018
08.30 - 16.30 น.
จัดอบรมภาควิชา Ortho
07 ธันวาคม 2018
08.30 - 16.30 น.
เรียนวิชาจิตเวชศาสตร์
11 ธันวาคม 2018
11.00 - 15.00 น.
ประชุมปรับแผนยุทธศาสตร์ศูนย์แพทยฯ ประจำปีการศึกษา 2562
12 ธันวาคม 2018
08.30 - 16.30 น.
เรียนวิชาจิตเวชศาสตร์
13 ธันวาคม 2018
08.30 - 16.30 น.
เรียนวิชาจิตเวชศาสตร์
14 ธันวาคม 2018
08.30 - 16.30 น.
เรียนวิชาจิตเวชศาสตร์
17 ธันวาคม 2018
08.30 - 16.30 น.
เรียนวิชาจิตเวชศาสตร์
18 ธันวาคม 2018
08.30 - 16.30 น.
เรียนวิชาจิตเวชศาสตร์
19 ธันวาคม 2018
08.30 - 16.30 น.
เรียนวิชาจิตเวชศาสตร์
20 ธันวาคม 2018
08.30 - 16.30 น.
เรียนวิชาจิตเวชศาสตร์
21 ธันวาคม 2018
08.30 - 16.30 น.
เรียนวิชาจิตเวชศาสตร์
24 ธันวาคม 2018
08.30 - 16.30 น.
เรียนวิชาจิตเวชศาสตร์
25 ธันวาคม 2018
08.30 - 16.30 น.
เรียนวิชาจิตเวชศาสตร์
26 ธันวาคม 2018
08.30 - 16.30 น.
เรียนวิชาจิตเวชศาสตร์
27 ธันวาคม 2018
08.30 - 16.30 น.
เรียนวิชาจิตเวชศาสตร์
28 ธันวาคม 2018
08.30 - 16.30 น.
เรียนวิชาจิตเวชศาสตร์
ห้องเรียนห้องบรรยาย 1C (ไม่เกิน 30 คน)
วันที่
เวลา
รายการ
03 ธันวาคม 2018
08.00 - 16.00 น.
เรียน MED ปี5
04 ธันวาคม 2018
08.00 - 16.00 น.
เรียน MED ปี5
06 ธันวาคม 2018
08.00 - 16.00 น.
เรียน MED ปี5
07 ธันวาคม 2018
08.00 - 16.00 น.
เรียน MED ปี5
10 ธันวาคม 2018
08.00 - 16.00 น.
เรียน MED ปี5
11 ธันวาคม 2018
08.00 - 16.00 น.
เรียน MED ปี5
12 ธันวาคม 2018
08.00 - 16.00 น.
เรียน MED ปี5
13 ธันวาคม 2018
08.00 - 16.00 น.
เรียน MED ปี5
14 ธันวาคม 2018
08.00 - 16.00 น.
เรียน MED ปี5
17 ธันวาคม 2018
08.00 - 16.00 น.
เรียน MED ปี5
18 ธันวาคม 2018
08.00 - 16.00 น.
เรียน MED ปี5
19 ธันวาคม 2018
08.00 - 16.00 น.
เรียน MED ปี5
20 ธันวาคม 2018
08.00 - 16.00 น.
เรียน MED ปี5
21 ธันวาคม 2018
08.00 - 16.00 น.
เรียน MED ปี5
24 ธันวาคม 2018
08.00 - 16.00 น.
เรียน MED ปี5
25 ธันวาคม 2018
08.00 - 16.00 น.
เรียน MED ปี5
26 ธันวาคม 2018
08.00 - 16.00 น.
เรียน MED ปี5
27 ธันวาคม 2018
08.00 - 16.00 น.
เรียน MED ปี5
28 ธันวาคม 2018
08.00 - 16.00 น.
เรียน MED ปี5
ห้องเรียนห้องคอมพิวเตอร์ (ไม่เกิน40คน/คอมฯ 20 ชุด)
วันที่
เวลา
รายการ
14 ธันวาคม 2018
13.00 - 16.30 น.
สอบภาควิชาอายุรศาสตร์ปี 5
ห้องเรียนห้องบรรยาย 9B (ไม่เกิน 20 คน)
วันที่
เวลา
รายการ
03 ธันวาคม 2018
08.30 - 16.30 น.
เรียนวิชาจิตเวชศาสตร์
04 ธันวาคม 2018
08.30 - 16.30 น.
เรียนวิชาจิตเวชศาสตร์
05 ธันวาคม 2018
08.30 - 16.30 น.
เรียนวิชาจิตเวชศาสตร์
06 ธันวาคม 2018
08.30 - 16.30 น.
จัดอบรมภาควิชา Ortho
07 ธันวาคม 2018
08.30 - 16.30 น.
เรียนวิชาจิตเวชศาสตร์
08 ธันวาคม 2018
08.30 - 16.30 น.
ปรับปรุงห้อง
09 ธันวาคม 2018
08.30 - 16.30 น.
ปรับปรุงห้อง
10 ธันวาคม 2018
08.30 - 16.30 น.
เรียนวิชาจิตเวชศาสตร์
11 ธันวาคม 2018
08.30 - 16.30 น.
เรียนวิชาจิตเวชศาสตร์
12 ธันวาคม 2018
08.30 - 16.30 น.
เรียนวิชาจิตเวชศาสตร์
13 ธันวาคม 2018
08.30 - 16.30 น.
ปรับปรุงห้อง
14 ธันวาคม 2018
08.30 - 16.30 น.
ปรับปรุงห้อง
15 ธันวาคม 2018
08.30 - 16.30 น.
ปรับปรุงห้อง
16 ธันวาคม 2018
08.30 - 16.30 น.
ปรับปรุงห้อง
17 ธันวาคม 2018
08.30 - 16.30 น.
ปรับปรุงห้อง
18 ธันวาคม 2018
08.30 - 16.30 น.
ปรับปรุงห้อง
19 ธันวาคม 2018
08.30 - 16.30 น.
ปรับปรุงห้อง
20 ธันวาคม 2018
08.30 - 16.30 น.
ปรับปรุงห้อง
21 ธันวาคม 2018
08.30 - 16.30 น.
ปรับปรุงห้อง
22 ธันวาคม 2018
08.30 - 16.30 น.
ปรับปรุงห้อง
23 ธันวาคม 2018
08.30 - 16.30 น.
ปรับปรุงห้อง
24 ธันวาคม 2018
08.30 - 16.30 น.
ปรับปรุงห้อง
25 ธันวาคม 2018
08.30 - 16.30 น.
ปรับปรุงห้อง
26 ธันวาคม 2018
08.30 - 16.30 น.
ปรับปรุงห้อง
27 ธันวาคม 2018
08.30 - 16.30 น.
ปรับปรุงห้อง
28 ธันวาคม 2018
08.30 - 16.30 น.
ปรับปรุงห้อง
29 ธันวาคม 2018
08.30 - 16.30 น.
ปรับปรุงห้อง
30 ธันวาคม 2018
08.30 - 16.30 น.
ปรับปรุงห้อง
ห้องเรียนห้องบรรยาย 9C (ไม่เกิน 20 คน)
วันที่
เวลา
รายการ
08 ธันวาคม 2018
08.30 - 16.30 น.
ปรับปรุงห้อง
09 ธันวาคม 2018
08.30 - 16.30 น.
ปรับปรุงห้อง
10 ธันวาคม 2018
08.30 - 16.30 น.
ปรับปรุงห้อง
11 ธันวาคม 2018
08.30 - 16.30 น.
ปรับปรุงห้อง
12 ธันวาคม 2018
08.30 - 16.30 น.
ปรับปรุงห้อง
13 ธันวาคม 2018
08.30 - 16.30 น.
ปรับปรุงห้อง
14 ธันวาคม 2018
08.30 - 16.30 น.
ปรับปรุงห้อง
15 ธันวาคม 2018
08.30 - 16.30 น.
ปรับปรุงห้อง
16 ธันวาคม 2018
08.30 - 16.30 น.
ปรับปรุงห้อง
17 ธันวาคม 2018
08.30 - 16.30 น.
ปรับปรุงห้อง
18 ธันวาคม 2018
08.30 - 16.30 น.
ปรับปรุงห้อง
19 ธันวาคม 2018
08.30 - 16.30 น.
ปรับปรุงห้อง
20 ธันวาคม 2018
08.30 - 16.30 น.
ปรับปรุงห้อง
21 ธันวาคม 2018
08.30 - 16.30 น.
ปรับปรุงห้อง
22 ธันวาคม 2018
08.30 - 16.30 น.
ปรับปรุงห้อง
23 ธันวาคม 2018
08.30 - 16.30 น.
ปรับปรุงห้อง
24 ธันวาคม 2018
08.30 - 16.30 น.
ปรับปรุงห้อง
25 ธันวาคม 2018
08.30 - 16.30 น.
ปรับปรุงห้อง
26 ธันวาคม 2018
08.30 - 16.30 น.
ปรับปรุงห้อง
27 ธันวาคม 2018
08.30 - 16.30 น.
ปรับปรุงห้อง
28 ธันวาคม 2018
08.30 - 16.30 น.
ปรับปรุงห้อง
29 ธันวาคม 2018
08.30 - 16.30 น.
ปรับปรุงห้อง
30 ธันวาคม 2018
08.30 - 16.30 น.
ปรับปรุงห้อง
31 ธันวาคม 2018
08.30 - 16.30 น.
ปรับปรุงห้อง
ห้องเรียนห้องบรรยาย 9D (ไม่เกิน 20 คน)
วันที่
เวลา
รายการ
08 ธันวาคม 2018
08.30 - 16.30 น.
ปรับปรุงห้อง
09 ธันวาคม 2018
08.30 - 16.30 น.
ปรับปรุงห้อง
10 ธันวาคม 2018
08.30 - 16.30 น.
ปรับปรุงห้อง
11 ธันวาคม 2018
08.30 - 16.30 น.
ปรับปรุงห้อง
12 ธันวาคม 2018
08.30 - 16.30 น.
ปรับปรุงห้อง
13 ธันวาคม 2018
08.30 - 16.30 น.
ปรับปรุงห้อง
14 ธันวาคม 2018
08.30 - 16.30 น.
ปรับปรุงห้อง
15 ธันวาคม 2018
08.30 - 16.30 น.
ปรับปรุงห้อง
16 ธันวาคม 2018
08.30 - 16.30 น.
ปรับปรุงห้อง
17 ธันวาคม 2018
08.30 - 16.30 น.
ปรับปรุงห้อง
18 ธันวาคม 2018
08.30 - 16.30 น.
ปรับปรุงห้อง
19 ธันวาคม 2018
08.30 - 16.30 น.
ปรับปรุงห้อง
20 ธันวาคม 2018
08.30 - 16.30 น.
ปรับปรุงห้อง
21 ธันวาคม 2018
08.30 - 16.30 น.
ปรับปรุงห้อง
22 ธันวาคม 2018
08.30 - 16.30 น.
ปรับปรุงห้อง
23 ธันวาคม 2018
08.30 - 16.30 น.
ปรับปรุงห้อง
24 ธันวาคม 2018
08.30 - 16.30 น.
ปรับปรุงห้อง
25 ธันวาคม 2018
08.30 - 16.30 น.
ปรับปรุงห้อง
26 ธันวาคม 2018
08.30 - 16.30 น.
ปรับปรุงห้อง
27 ธันวาคม 2018
08.30 - 16.30 น.
ปรับปรุงห้อง
28 ธันวาคม 2018
08.30 - 16.30 น.
ปรับปรุงห้อง
29 ธันวาคม 2018
08.30 - 16.30 น.
ปรับปรุงห้อง
30 ธันวาคม 2018
08.30 - 16.30 น.
ปรับปรุงห้อง
31 ธันวาคม 2018
08.30 - 16.30 น.
ปรับปรุงห้อง
ห้องเรียนห้องบรรยาย 9E (ไม่เกิน 20 คน)
วันที่
เวลา
รายการ
03 ธันวาคม 2018
08.00 - 16.00 น.
เรียน X-Ray
04 ธันวาคม 2018
08.00 - 16.00 น.
เรียน X-Ray
06 ธันวาคม 2018
08.00 - 16.00 น.
เรียน X-Ray
07 ธันวาคม 2018
08.00 - 16.00 น.
เรียน X-Ray
08 ธันวาคม 2018
08.30 - 16.30 น.
ปรับปรุงห้อง
09 ธันวาคม 2018
08.30 - 16.30 น.
ปรับปรุงห้อง
10 ธันวาคม 2018
08.30 - 16.30 น.
ปรับปรุงห้อง
11 ธันวาคม 2018
08.30 - 16.30 น.
ปรับปรุงห้อง
12 ธันวาคม 2018
08.30 - 16.30 น.
ปรับปรุงห้อง
13 ธันวาคม 2018
08.30 - 16.30 น.
ปรับปรุงห้อง
14 ธันวาคม 2018
08.30 - 16.30 น.
ปรับปรุงห้อง
15 ธันวาคม 2018
08.30 - 16.30 น.
ปรับปรุงห้อง
16 ธันวาคม 2018
08.30 - 16.30 น.
ปรับปรุงห้อง
17 ธันวาคม 2018
08.30 - 16.30 น.
ปรับปรุงห้อง
18 ธันวาคม 2018
08.30 - 16.30 น.
ปรับปรุงห้อง
19 ธันวาคม 2018
08.30 - 16.30 น.
ปรับปรุงห้อง
20 ธันวาคม 2018
08.30 - 16.30 น.
ปรับปรุงห้อง
21 ธันวาคม 2018
08.30 - 16.30 น.
ปรับปรุงห้อง
22 ธันวาคม 2018
08.30 - 16.30 น.
ปรับปรุงห้อง
23 ธันวาคม 2018
08.30 - 16.30 น.
ปรับปรุงห้อง
24 ธันวาคม 2018
08.30 - 16.30 น.
ปรับปรุงห้อง
25 ธันวาคม 2018
08.30 - 16.30 น.
ปรับปรุงห้อง
26 ธันวาคม 2018
08.30 - 16.30 น.
ปรับปรุงห้อง
27 ธันวาคม 2018
08.30 - 16.30 น.
ปรับปรุงห้อง
28 ธันวาคม 2018
08.30 - 16.30 น.
ปรับปรุงห้อง
29 ธันวาคม 2018
08.30 - 16.30 น.
ปรับปรุงห้อง
30 ธันวาคม 2018
08.30 - 16.30 น.
ปรับปรุงห้อง
31 ธันวาคม 2018
08.30 - 16.30 น.
ปรับปรุงห้อง
ห้องเรียนห้องบรรยาย 1A (ไม่เกิน 20 คน)
วันที่
เวลา
รายการ
แจ้งยกเลิกโดย
โทร.
วัน-เวลา
ว่าง
ห้องเรียนห้องบรรยาย 1C (ไม่เกิน 30 คน)
วันที่
เวลา
รายการ
แจ้งยกเลิกโดย
โทร.
วัน-เวลา
ว่าง
ห้องเรียนห้องคอมพิวเตอร์ (ไม่เกิน40คน/คอมฯ 20 ชุด)
วันที่
เวลา
รายการ
แจ้งยกเลิกโดย
โทร.
วัน-เวลา
ว่าง
ห้องเรียนห้องบรรยาย 9B (ไม่เกิน 20 คน)
วันที่
เวลา
รายการ
แจ้งยกเลิกโดย
โทร.
วัน-เวลา
ว่าง
ห้องเรียนห้องบรรยาย 9C (ไม่เกิน 20 คน)
วันที่
เวลา
รายการ
แจ้งยกเลิกโดย
โทร.
วัน-เวลา
ว่าง
ห้องเรียนห้องบรรยาย 9D (ไม่เกิน 20 คน)
วันที่
เวลา
รายการ
แจ้งยกเลิกโดย
โทร.
วัน-เวลา
ว่าง
ห้องเรียนห้องบรรยาย 9E (ไม่เกิน 20 คน)
วันที่
เวลา
รายการ
แจ้งยกเลิกโดย
โทร.
วัน-เวลา
ว่าง