*หากต้องการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ยกเลิก ห้องเรียน แจ้งงานโสตฯ ศูนย์แพทย์ฯ โทร.6010
วันที่จอง
ห้องเรียน


ห้องเรียน

ห้องบรรยาย 1A (ไม่เกิน 20 คน)

ทั้งวัน(ว่าง)

ห้องเรียน

ห้องบรรยาย 1C (ไม่เกิน 30 คน)

ทั้งวัน(ว่าง)

ห้องเรียน

ห้องคอมพิวเตอร์ (ไม่เกิน40คน/คอมฯ 20 ชุด)

ทั้งวัน(ว่าง)

ห้องเรียน

ห้องบรรยาย 9B (ไม่เกิน 20 คน)

ทั้งวัน
หัวข้อ : เรียน Ortho ปี 5 กลุ่ม D
เวลา : 08.30 น. ถึง : 16.30 น.
จำนวนผู้เข้าประชุม : 12
ติดต่อสอบถาม : เจนจิรา แผนก ศูนย์แพทยฯ โทร. 6006
อุปกรณ์ โสตทัศนศึกษา
คอมพิวเตอร์ : 1 ชุด โปรเจคเตอร์ : 1 ชุด
เครื่องฉายแผ่นทึบ : 1 ชุด เครื่องเสียง : 1 ชุด
สายต่อ IPAD / MAX Book :
อื่นๆ :
รูปแบบการจัดห้องเรียน
วงกลม ตัวยู
ห้องเรียน หน้ากระดาน
เก้าอี้แลคเชอร์ ห้องอาหารรับรอง VIP
เก้าอี้นั่งอย่างเดียว
อื่นๆ :

ห้องเรียน

ห้องบรรยาย 9C (ไม่เกิน 20 คน)

ทั้งวัน(ว่าง)

ห้องเรียน

ห้องบรรยาย 9D (ไม่เกิน 20 คน)

ทั้งวัน
หัวข้อ : ประชุม conference สำหรับนักศึกษาพยาบาล
เวลา : 09.00 น. ถึง : 16.00 น.
จำนวนผู้เข้าประชุม : 9
ติดต่อสอบถาม : ณัฏฐธิดา แผนก นักศึกษาพยาบาล โทร. 0963626762
อุปกรณ์ โสตทัศนศึกษา
คอมพิวเตอร์ : 1 ชุด โปรเจคเตอร์ : 1 ชุด
เครื่องฉายแผ่นทึบ : ชุด เครื่องเสียง : 1 ชุด
สายต่อ IPAD / MAX Book :
อื่นๆ :
รูปแบบการจัดห้องเรียน
วงกลม ตัวยู
ห้องเรียน หน้ากระดาน
เก้าอี้แลคเชอร์ ห้องอาหารรับรอง VIP
เก้าอี้นั่งอย่างเดียว
อื่นๆ :

ห้องเรียน

ห้องบรรยาย 9E (ไม่เกิน 20 คน)

ทั้งวัน
หัวข้อ : เตรียมความพร้อมนร.inclusive track
เวลา : 08.30 น. ถึง : 16.30 น.
จำนวนผู้เข้าประชุม : 20
ติดต่อสอบถาม : นครินทร์ แผนก ศูนย์แพทยฯ โทร. 6004
อุปกรณ์ โสตทัศนศึกษา
คอมพิวเตอร์ : ชุด โปรเจคเตอร์ : ชุด
เครื่องฉายแผ่นทึบ : ชุด เครื่องเสียง : ชุด
สายต่อ IPAD / MAX Book :
อื่นๆ :
รูปแบบการจัดห้องเรียน
วงกลม ตัวยู
ห้องเรียน หน้ากระดาน
เก้าอี้แลคเชอร์ ห้องอาหารรับรอง VIP
เก้าอี้นั่งอย่างเดียว
อื่นๆ :

ห้องเรียนห้องบรรยาย 1A (ไม่เกิน 20 คน)
วันที่
เวลา
รายการ
01 ตุลาคม 2018
08.00 - 16.00 น.
เรียน PSY ปี5
02 ตุลาคม 2018
08.30 - 16.30 น.
เรียน MED
05 ตุลาคม 2018
11.00 - 16.00 น.
ประชุมติดตามความก้าวหน้าในการเขียนรายงานประเมินตนเอง ตามเกณฑ์มาตรฐานสากล (WFME- Post graduate)
08 ตุลาคม 2018
09.00 - 12.00 น.
Conference ภาควิชาจิตเวช
11 ตุลาคม 2018
13.00 - 15.30 น.
สอบลงกอง ER ปี 6
12 ตุลาคม 2018
08.30 - 12.00 น.
เรียน med
12 ตุลาคม 2018
13.00 - 16.30 น.
สอบลงกอง ortho ปี 6 กลุ่ม A
16 ตุลาคม 2018
08.30 - 16.30 น.
เรียน วิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน 3
22 ตุลาคม 2018
13.00 - 16.00 น.
Conference ภาควิชาจิตเวช
ห้องเรียนห้องบรรยาย 1C (ไม่เกิน 30 คน)
วันที่
เวลา
รายการ
01 ตุลาคม 2018
08.00 - 16.00 น.
เรียน MED ปี5
02 ตุลาคม 2018
08.00 - 16.00 น.
เรียน MED ปี5
03 ตุลาคม 2018
08.00 - 16.00 น.
เรียน MED ปี5
04 ตุลาคม 2018
08.00 - 16.00 น.
เรียน MED ปี5
05 ตุลาคม 2018
08.00 - 16.00 น.
เรียน MED ปี5
08 ตุลาคม 2018
08.30 - 12.00 น.
โอเรนเตทสูติ
08 ตุลาคม 2018
13.00 - 16.30 น.
conferrence (Foot ankle) ภาควิชาออร์โธปิดิกส์
09 ตุลาคม 2018
08.30 - 16.30 น.
เรียน med
12 ตุลาคม 2018
09.00 - 16.00 น.
tele เวชศาสตร์ฉุกเฉิน กับศิริราช
16 ตุลาคม 2018
08.00 - 16.00 น.
ประชุมฝ่ายประเมินผล
17 ตุลาคม 2018
11.00 - 14.00 น.
ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์แพทยฯ
19 ตุลาคม 2018
12.00 - 16.00 น.
สอบภาควิชาอายุรศาสตร์ปี 4
20 ตุลาคม 2018
08.30 - 16.30 น.
เรียน แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ปี ที่ 3/2561
29 ตุลาคม 2018
08.00 - 16.00 น.
เรียนสูติ
30 ตุลาคม 2018
08.00 - 16.00 น.
เรียนสูติ
31 ตุลาคม 2018
08.00 - 16.00 น.
เรียนสูติ
ห้องเรียนห้องคอมพิวเตอร์ (ไม่เกิน40คน/คอมฯ 20 ชุด)
วันที่
เวลา
รายการ
04 ตุลาคม 2018
08.30 - 16.00 น.
อบรมโปรแกรมipiss
05 ตุลาคม 2018
08.30 - 16.00 น.
อบรมโปรแกรมipiss
08 ตุลาคม 2018
08.30 - 16.00 น.
อบรมโปรแกรมipiss
09 ตุลาคม 2018
08.30 - 16.00 น.
อบรมโปรแกรมipiss
10 ตุลาคม 2018
08.30 - 16.00 น.
อบรมโปรแกรมipiss
11 ตุลาคม 2018
08.30 - 16.00 น.
อบรมโปรแกรมipiss
12 ตุลาคม 2018
08.30 - 16.00 น.
อบรมโปรแกรมipiss
ห้องเรียนห้องบรรยาย 9B (ไม่เกิน 20 คน)
วันที่
เวลา
รายการ
01 ตุลาคม 2018
08.30 - 16.30 น.
เรียนวิชาจิตเวชศาสตร์
02 ตุลาคม 2018
08.30 - 16.30 น.
เรียนวิชาจิตเวชศาสตร์
03 ตุลาคม 2018
08.30 - 16.30 น.
เรียนวิชาจิตเวชศาสตร์
04 ตุลาคม 2018
08.30 - 16.30 น.
เรียนวิชาจิตเวชศาสตร์
05 ตุลาคม 2018
08.30 - 16.30 น.
เรียนวิชาจิตเวชศาสตร์
08 ตุลาคม 2018
08.30 - 16.30 น.
เรียน Ortho ปี 5 กลุ่ม D
09 ตุลาคม 2018
08.30 - 16.30 น.
เรียน Ortho ปี 5 กลุ่ม D
10 ตุลาคม 2018
08.30 - 16.30 น.
เรียน Ortho ปี 5 กลุ่ม D
11 ตุลาคม 2018
08.30 - 16.30 น.
เรียน Ortho ปี 5 กลุ่ม D
12 ตุลาคม 2018
08.30 - 16.30 น.
เรียน Ortho ปี 5 กลุ่ม D
15 ตุลาคม 2018
08.30 - 16.30 น.
เรียน Ortho ปี 5 กลุ่ม D
16 ตุลาคม 2018
08.30 - 16.30 น.
เรียน Ortho ปี 5 กลุ่ม D
17 ตุลาคม 2018
08.30 - 16.30 น.
เรียน Ortho ปี 5 กลุ่ม D
18 ตุลาคม 2018
08.30 - 16.30 น.
เรียน Ortho ปี 5 กลุ่ม D
19 ตุลาคม 2018
08.30 - 16.30 น.
เรียน Ortho ปี 5 กลุ่ม D
22 ตุลาคม 2018
08.30 - 16.30 น.
เรียน Ortho ปี 5 กลุ่ม D
23 ตุลาคม 2018
08.30 - 16.30 น.
เรียน Ortho ปี 5 กลุ่ม D
24 ตุลาคม 2018
08.30 - 16.30 น.
เรียน Ortho ปี 5 กลุ่ม D
25 ตุลาคม 2018
08.30 - 16.30 น.
เรียน Ortho ปี 5 กลุ่ม D
26 ตุลาคม 2018
08.30 - 16.30 น.
เรียน Ortho ปี 5 กลุ่ม D
29 ตุลาคม 2018
08.30 - 16.30 น.
เรียน Ortho ปี 5 กลุ่ม D
30 ตุลาคม 2018
08.30 - 16.30 น.
เรียน Ortho ปี 5 กลุ่ม D
31 ตุลาคม 2018
08.30 - 16.30 น.
เรียน Ortho ปี 5 กลุ่ม D
ห้องเรียนห้องบรรยาย 9C (ไม่เกิน 20 คน)
วันที่
เวลา
รายการ
05 ตุลาคม 2018
08.30 - 16.00 น.
สอบภาควิชาอายุรศาสตร์ปี 4
09 ตุลาคม 2018
16.00 - 17.00 น.
กิจกรรม Dialogue อ.ปิติ
ห้องเรียนห้องบรรยาย 9D (ไม่เกิน 20 คน)
วันที่
เวลา
รายการ
05 ตุลาคม 2018
09.00 - 12.00 น.
สอบ MEQ MCQ
23 ตุลาคม 2018
09.00 - 16.00 น.
ประชุม conference สำหรับนักศึกษาพยาบาล
ห้องเรียนห้องบรรยาย 9E (ไม่เกิน 20 คน)
วันที่
เวลา
รายการ
01 ตุลาคม 2018
08.30 - 16.30 น.
เตรียมความพร้อมนร.inclusive track
02 ตุลาคม 2018
08.30 - 16.30 น.
เตรียมความพร้อมนร.inclusive track
03 ตุลาคม 2018
08.30 - 16.30 น.
เตรียมความพร้อมนร.inclusive track
04 ตุลาคม 2018
08.30 - 16.30 น.
เตรียมความพร้อมนร.inclusive track
05 ตุลาคม 2018
08.30 - 16.30 น.
เตรียมความพร้อมนร.inclusive track
06 ตุลาคม 2018
08.30 - 16.30 น.
เตรียมความพร้อมนร.inclusive track
07 ตุลาคม 2018
08.30 - 16.30 น.
เตรียมความพร้อมนร.inclusive track
08 ตุลาคม 2018
08.30 - 16.30 น.
เตรียมความพร้อมนร.inclusive track
09 ตุลาคม 2018
08.30 - 16.30 น.
เตรียมความพร้อมนร.inclusive track
10 ตุลาคม 2018
08.30 - 16.30 น.
เตรียมความพร้อมนร.inclusive track
11 ตุลาคม 2018
08.30 - 16.30 น.
เตรียมความพร้อมนร.inclusive track
12 ตุลาคม 2018
08.30 - 16.30 น.
เตรียมความพร้อมนร.inclusive track
13 ตุลาคม 2018
08.30 - 16.30 น.
เตรียมความพร้อมนร.inclusive track
14 ตุลาคม 2018
08.30 - 16.30 น.
เตรียมความพร้อมนร.inclusive track
15 ตุลาคม 2018
08.30 - 16.30 น.
เตรียมความพร้อมนร.inclusive track
16 ตุลาคม 2018
08.30 - 16.30 น.
เตรียมความพร้อมนร.inclusive track
17 ตุลาคม 2018
08.30 - 16.30 น.
เตรียมความพร้อมนร.inclusive track
18 ตุลาคม 2018
08.30 - 16.30 น.
เตรียมความพร้อมนร.inclusive track
19 ตุลาคม 2018
08.30 - 16.30 น.
เตรียมความพร้อมนร.inclusive track
20 ตุลาคม 2018
08.30 - 16.30 น.
เตรียมความพร้อมนร.inclusive track
21 ตุลาคม 2018
08.30 - 16.30 น.
เตรียมความพร้อมนร.inclusive track
22 ตุลาคม 2018
08.30 - 16.30 น.
เตรียมความพร้อมนร.inclusive track
23 ตุลาคม 2018
08.30 - 16.30 น.
เตรียมความพร้อมนร.inclusive track
24 ตุลาคม 2018
08.30 - 16.30 น.
เตรียมความพร้อมนร.inclusive track
25 ตุลาคม 2018
08.30 - 16.30 น.
เตรียมความพร้อมนร.inclusive track
26 ตุลาคม 2018
08.30 - 16.30 น.
เตรียมความพร้อมนร.inclusive track
27 ตุลาคม 2018
08.30 - 16.30 น.
เตรียมความพร้อมนร.inclusive track
28 ตุลาคม 2018
08.30 - 16.30 น.
เตรียมความพร้อมนร.inclusive track
29 ตุลาคม 2018
08.30 - 16.30 น.
เตรียมความพร้อมนร.inclusive track
30 ตุลาคม 2018
08.30 - 16.30 น.
เตรียมความพร้อมนร.inclusive track
31 ตุลาคม 2018
08.30 - 16.30 น.
เตรียมความพร้อมนร.inclusive track
ห้องเรียนห้องบรรยาย 1A (ไม่เกิน 20 คน)
วันที่
เวลา
รายการ
แจ้งยกเลิกโดย
โทร.
วัน-เวลา
ว่าง
ห้องเรียนห้องบรรยาย 1C (ไม่เกิน 30 คน)
วันที่
เวลา
รายการ
แจ้งยกเลิกโดย
โทร.
วัน-เวลา
ว่าง
ห้องเรียนห้องคอมพิวเตอร์ (ไม่เกิน40คน/คอมฯ 20 ชุด)
วันที่
เวลา
รายการ
แจ้งยกเลิกโดย
โทร.
วัน-เวลา
ว่าง
ห้องเรียนห้องบรรยาย 9B (ไม่เกิน 20 คน)
วันที่
เวลา
รายการ
แจ้งยกเลิกโดย
โทร.
วัน-เวลา
ว่าง
ห้องเรียนห้องบรรยาย 9C (ไม่เกิน 20 คน)
วันที่
เวลา
รายการ
แจ้งยกเลิกโดย
โทร.
วัน-เวลา
26 ตุลาคม 2018
08.30 - 16.30 น.
สอบลงกองกุมารฯ ปี 4 กลุ่ม B คุณสงกรานต์60112018/09/28 14:46:27
ห้องเรียนห้องบรรยาย 9D (ไม่เกิน 20 คน)
วันที่
เวลา
รายการ
แจ้งยกเลิกโดย
โทร.
วัน-เวลา
ว่าง
ห้องเรียนห้องบรรยาย 9E (ไม่เกิน 20 คน)
วันที่
เวลา
รายการ
แจ้งยกเลิกโดย
โทร.
วัน-เวลา
ว่าง