ระบบจองห้องเรียน ศ.แพทย์ฯ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
*หากต้องการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ยกเลิก ห้องเรียน แจ้งงานโสตฯ ศูนย์แพทย์ฯ โทร.6010
วันที่จอง
ห้องเรียน


ห้องเรียน

ห้องบรรยาย 1A (ไม่เกิน 20 คน)

ทั้งวัน(ว่าง)

ห้องเรียน

ห้องบรรยาย 1C (ไม่เกิน 30 คน)

ทั้งวัน(ว่าง)

ห้องเรียน

ห้องคอมพิวเตอร์ (ไม่เกิน40คน/คอมฯ 20 ชุด)

ทั้งวัน(ว่าง)

ห้องเรียน

ห้องบรรยาย 2A (ไม่เกิน 30 คน)

ทั้งวัน
หัวข้อ : เรียน ER ปี5
เวลา : 08.00 น. ถึง : 16.00 น.
จำนวนผู้เข้าประชุม : 30
ติดต่อสอบถาม : สนุกเกอร์ แผนก ศูนย์แพทยฯ โทร. 6006
อุปกรณ์ โสตทัศนศึกษา
คอมพิวเตอร์ : 1 ชุด โปรเจคเตอร์ : 1 ชุด
เครื่องฉายแผ่นทึบ : 1 ชุด เครื่องเสียง : 1 ชุด
สายต่อ IPAD / MAX Book :
อื่นๆ :
รูปแบบการจัดห้องเรียน
วงกลม ตัวยู
ห้องเรียน หน้ากระดาน
เก้าอี้แลคเชอร์ ห้องอาหารรับรอง VIP
เก้าอี้นั่งอย่างเดียว
อื่นๆ :

ห้องเรียน

ห้องบรรยาย 2B (ไม่เกิน 30 คน)

ทั้งวัน
หัวข้อ : เรียน EYE
เวลา : 08.00 น. ถึง : 16.00 น.
จำนวนผู้เข้าประชุม : 30
ติดต่อสอบถาม : น้องเบน แผนก ศูนย์แพทยฯ โทร. 6006
อุปกรณ์ โสตทัศนศึกษา
คอมพิวเตอร์ : 1 ชุด โปรเจคเตอร์ : 1 ชุด
เครื่องฉายแผ่นทึบ : 1 ชุด เครื่องเสียง : 1 ชุด
สายต่อ IPAD / MAX Book :
อื่นๆ :
รูปแบบการจัดห้องเรียน
วงกลม ตัวยู
ห้องเรียน หน้ากระดาน
เก้าอี้แลคเชอร์ ห้องอาหารรับรอง VIP
เก้าอี้นั่งอย่างเดียว
อื่นๆ :

ห้องเรียน

ห้องบรรยาย 2C (ไม่เกิน 30 คน)

ทั้งวัน
หัวข้อ : เรียน SURG ปี4
เวลา : 08.00 น. ถึง : 16.00 น.
จำนวนผู้เข้าประชุม : 30
ติดต่อสอบถาม : จิน แผนก ศูนย์แพทยฯ โทร. 6006
อุปกรณ์ โสตทัศนศึกษา
คอมพิวเตอร์ : 1 ชุด โปรเจคเตอร์ : 1 ชุด
เครื่องฉายแผ่นทึบ : 1 ชุด เครื่องเสียง : 1 ชุด
สายต่อ IPAD / MAX Book :
อื่นๆ :
รูปแบบการจัดห้องเรียน
วงกลม ตัวยู
ห้องเรียน หน้ากระดาน
เก้าอี้แลคเชอร์ ห้องอาหารรับรอง VIP
เก้าอี้นั่งอย่างเดียว
อื่นๆ :

ห้องเรียน

ห้องประชุมชั้น1 ตึกขาว (ตามรูปแบบการจัดห้องเรียน)

ทั้งวัน(ว่าง)

ห้องเรียน

ห้องประชุม 9A (ตามรูปแบบการจัดห้องเรียน)

ช่วงเช้า (ว่าง)
ช่วงบ่าย

ห้องเรียน

ห้องบรรยาย 9B (ไม่เกิน 20 คน)

ทั้งวัน
หัวข้อ : เรียน Ortho ปี 5 กลุ่ม C
เวลา : 08.30 น. ถึง : 16.30 น.
จำนวนผู้เข้าประชุม : 12
ติดต่อสอบถาม : เจนจิรา แผนก ศูนย์แพทยฯ โทร. 6006
อุปกรณ์ โสตทัศนศึกษา
คอมพิวเตอร์ : 1 ชุด โปรเจคเตอร์ : 1 ชุด
เครื่องฉายแผ่นทึบ : 1 ชุด เครื่องเสียง : 1 ชุด
สายต่อ IPAD / MAX Book :
อื่นๆ :
รูปแบบการจัดห้องเรียน
วงกลม ตัวยู
ห้องเรียน หน้ากระดาน
เก้าอี้แลคเชอร์ ห้องอาหารรับรอง VIP
เก้าอี้นั่งอย่างเดียว
อื่นๆ :

ห้องเรียน

ห้องบรรยาย 9C (ไม่เกิน 20 คน)

ทั้งวัน(ว่าง)

ห้องเรียน

ห้องบรรยาย 9D (ไม่เกิน 20 คน)

ทั้งวัน(ว่าง)

ห้องเรียน

ห้องบรรยาย 9E (ไม่เกิน 20 คน)

ทั้งวัน(ว่าง)

ห้องเรียนห้องบรรยาย 1A (ไม่เกิน 20 คน)
วันที่
เวลา
รายการ
01 สิงหาคม 2018
08.00 - 16.00 น.
เรียน Resident ER ปี 1
02 สิงหาคม 2018
08.00 - 16.00 น.
เรียน Resident ER ปี 1
03 สิงหาคม 2018
13.30 - 14.30 น.
เรียนกุมารฯ Ext.
06 สิงหาคม 2018
14.00 - 16.00 น.
extern Med
07 สิงหาคม 2018
13.00 - 16.00 น.
เรียน Resident ER ปี 1
08 สิงหาคม 2018
13.00 - 16.00 น.
เรียน Resident ER ปี 1
09 สิงหาคม 2018
09.00 - 16.00 น.
เรียน Resident ER ปี 1
14 สิงหาคม 2018
09.00 - 16.00 น.
เรียน Resident ER ปี 1
15 สิงหาคม 2018
08.30 - 16.30 น.
สอบ ภาควิชา เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน 3
17 สิงหาคม 2018
12.00 - 14.00 น.
ประชุมฝ่ายหลักสูตร
ห้องเรียนห้องบรรยาย 1C (ไม่เกิน 30 คน)
วันที่
เวลา
รายการ
01 สิงหาคม 2018
13.00 - 16.30 น.
สอบภาควิชาอายุรศาสตร์ปี 4
01 สิงหาคม 2018
10.00 - 12.00 น.
Conference Resident ER
03 สิงหาคม 2018
08.30 - 16.30 น.
Family Care Team : FCT เรียน Basic ENT for family physicians I (OM, OE, hearing loss)
04 สิงหาคม 2018
08.30 - 16.30 น.
Family Care Team : FCT เรียน Basic ENT for family physicians I (OM, OE, hearing loss)
07 สิงหาคม 2018
13.00 - 16.30 น.
เรียนอายุรศาสตร์ปี 4
08 สิงหาคม 2018
13.00 - 16.30 น.
ภาควิชาอายุรศาสตร์ ปี 4
09 สิงหาคม 2018
08.30 - 16.30 น.
ภาควิชาอายุรศาสตร์ ปี 4
10 สิงหาคม 2018
13.00 - 16.30 น.
เรียนสูติ
14 สิงหาคม 2018
16.00 - 20.00 น.
งานสาย
17 สิงหาคม 2018
08.30 - 16.30 น.
เรียน แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ปี ที่ 2/2563
18 สิงหาคม 2018
08.30 - 16.30 น.
เรียน แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ปี ที่ 2/2563
27 สิงหาคม 2018
08.00 - 16.00 น.
เรียน MED ปี5
28 สิงหาคม 2018
08.00 - 16.00 น.
เรียน MED ปี5
29 สิงหาคม 2018
08.00 - 16.00 น.
เรียน MED ปี5
30 สิงหาคม 2018
08.00 - 16.00 น.
เรียน MED ปี5
31 สิงหาคม 2018
08.00 - 16.00 น.
เรียน MED ปี5
ห้องเรียนห้องคอมพิวเตอร์ (ไม่เกิน40คน/คอมฯ 20 ชุด)
วันที่
เวลา
รายการ
07 สิงหาคม 2018
13.00 - 16.00 น.
ทันตกรรม
08 สิงหาคม 2018
13.00 - 16.00 น.
ทันตกรรม
23 สิงหาคม 2018
13.00 - 16.00 น.
ทันตกรรม
29 สิงหาคม 2018
13.00 - 16.00 น.
ทันตกรรม
ห้องเรียนห้องบรรยาย 2A (ไม่เกิน 30 คน)
วันที่
เวลา
รายการ
01 สิงหาคม 2018
08.00 - 16.00 น.
เรียน ENT
02 สิงหาคม 2018
08.00 - 16.00 น.
เรียน ENT
03 สิงหาคม 2018
08.00 - 16.00 น.
เรียน ENT
06 สิงหาคม 2018
08.00 - 16.00 น.
เรียน ER ปี5
07 สิงหาคม 2018
08.00 - 16.00 น.
เรียน ER ปี5
08 สิงหาคม 2018
08.00 - 16.00 น.
เรียน ER ปี5
09 สิงหาคม 2018
08.00 - 16.00 น.
เรียน ER ปี5
10 สิงหาคม 2018
08.00 - 16.00 น.
เรียน ER ปี5
20 สิงหาคม 2018
08.00 - 16.00 น.
เรียน ER ปี5
21 สิงหาคม 2018
08.00 - 16.00 น.
เรียน ER ปี5
22 สิงหาคม 2018
08.00 - 16.00 น.
เรียน ER ปี5
23 สิงหาคม 2018
08.00 - 16.00 น.
เรียน ER ปี5
24 สิงหาคม 2018
08.00 - 16.00 น.
เรียน ER ปี5
ห้องเรียนห้องบรรยาย 2B (ไม่เกิน 30 คน)
วันที่
เวลา
รายการ
01 สิงหาคม 2018
08.00 - 16.00 น.
เรียน วิสัญญี ปี5
03 สิงหาคม 2018
08.30 - 16.30 น.
สอบภาควิชาอายุรศาสตร์ปี 4
06 สิงหาคม 2018
08.00 - 16.00 น.
เรียน EYE
07 สิงหาคม 2018
08.00 - 16.00 น.
เรียน EYE
08 สิงหาคม 2018
08.00 - 16.00 น.
เรียน EYE
09 สิงหาคม 2018
08.00 - 16.00 น.
เรียน EYE
10 สิงหาคม 2018
08.00 - 16.00 น.
เรียน EYE
14 สิงหาคม 2018
08.00 - 16.00 น.
เรียน EYE
15 สิงหาคม 2018
08.00 - 16.00 น.
เรียน EYE
16 สิงหาคม 2018
08.00 - 16.00 น.
เรียน EYE
17 สิงหาคม 2018
08.00 - 16.00 น.
เรียน EYE
20 สิงหาคม 2018
08.00 - 16.00 น.
เรียน EYE
21 สิงหาคม 2018
08.00 - 16.00 น.
เรียน EYE
22 สิงหาคม 2018
08.00 - 16.00 น.
เรียน EYE
23 สิงหาคม 2018
08.00 - 16.00 น.
เรียน EYE
24 สิงหาคม 2018
08.00 - 16.00 น.
เรียน EYE
ห้องเรียนห้องบรรยาย 2C (ไม่เกิน 30 คน)
วันที่
เวลา
รายการ
01 สิงหาคม 2018
08.00 - 16.00 น.
เรียน SURG ปี4
02 สิงหาคม 2018
08.00 - 16.00 น.
เรียน SURG ปี4
03 สิงหาคม 2018
08.00 - 16.00 น.
เรียน SURG ปี4
06 สิงหาคม 2018
08.00 - 16.00 น.
เรียน SURG ปี4
07 สิงหาคม 2018
08.00 - 16.00 น.
เรียน SURG ปี4
08 สิงหาคม 2018
08.00 - 16.00 น.
เรียน SURG ปี4
09 สิงหาคม 2018
08.00 - 16.00 น.
เรียน SURG ปี4
10 สิงหาคม 2018
08.00 - 16.00 น.
เรียน SURG ปี4
14 สิงหาคม 2018
08.00 - 16.00 น.
เรียน SURG ปี4
15 สิงหาคม 2018
08.00 - 16.00 น.
เรียน SURG ปี4
16 สิงหาคม 2018
08.00 - 16.00 น.
เรียน SURG ปี4
17 สิงหาคม 2018
08.00 - 16.00 น.
เรียน SURG ปี4
20 สิงหาคม 2018
08.00 - 16.00 น.
เรียน SURG ปี4
21 สิงหาคม 2018
08.00 - 16.00 น.
เรียน SURG ปี4
22 สิงหาคม 2018
08.00 - 16.00 น.
เรียน SURG ปี4
23 สิงหาคม 2018
08.00 - 16.00 น.
เรียน SURG ปี4
24 สิงหาคม 2018
08.00 - 16.00 น.
เรียน SURG ปี4
27 สิงหาคม 2018
08.00 - 16.00 น.
เรียน SURG ปี4
28 สิงหาคม 2018
08.00 - 16.00 น.
เรียน SURG ปี4
29 สิงหาคม 2018
08.00 - 16.00 น.
เรียน SURG ปี4
30 สิงหาคม 2018
08.00 - 16.00 น.
เรียน SURG ปี4
31 สิงหาคม 2018
08.00 - 16.00 น.
เรียน SURG ปี4
ห้องเรียนห้องประชุมชั้น1 ตึกขาว (ตามรูปแบบการจัดห้องเรียน)
วันที่
เวลา
รายการ
02 สิงหาคม 2018
13.00 - 16.00 น.
การคัดแยกผู้ป่วย
03 สิงหาคม 2018
13.00 - 16.00 น.
คัดกรองผป.นอก
07 สิงหาคม 2018
08.30 - 16.30 น.
ประชุมฝ่ายพัฒนาศักยภาพ นศพ.
14 สิงหาคม 2018
11.00 - 16.00 น.
ประชุม เตรียมการนำเสนองานวิจัย Amee 2018
15 สิงหาคม 2018
08.30 - 16.30 น.
การให้ความรู้ด้านการตรวจและปแรผลสิ่งสั่งตรวจ(สารเสพติด)/นิติเวช
20 สิงหาคม 2018
11.00 - 16.00 น.
conสสจ
28 สิงหาคม 2018
11.00 - 16.00 น.
conสสจ
ห้องเรียนห้องประชุม 9A (ตามรูปแบบการจัดห้องเรียน)
วันที่
เวลา
รายการ
01 สิงหาคม 2018
08.30 - 16.30 น.
กิจกรรม Soft Sciences
03 สิงหาคม 2018
08.30 - 16.30 น.
สอบภาควิชาอายุรศาสตร์ปี 4
06 สิงหาคม 2018
08.00 - 16.00 น.
อบรมวิจัยทางคลินิก
07 สิงหาคม 2018
08.00 - 16.00 น.
อบรมวิจัยทางคลินิก
08 สิงหาคม 2018
08.30 - 16.30 น.
กิจกรรม Soft Sciences
09 สิงหาคม 2018
08.00 - 16.00 น.
ประชุมSKT
10 สิงหาคม 2018
08.00 - 16.00 น.
ประชุมSKT
11 สิงหาคม 2018
08.00 - 16.00 น.
ช่างทำห้อง
12 สิงหาคม 2018
08.00 - 16.00 น.
ช่างทำห้อง
13 สิงหาคม 2018
08.00 - 16.00 น.
ช่างทำห้อง
14 สิงหาคม 2018
08.00 - 16.00 น.
ช่างทำห้อง
15 สิงหาคม 2018
08.30 - 16.30 น.
กิจกรรม Soft Sciences
16 สิงหาคม 2018
12.00 - 16.00 น.
พิธีไหว้ครู
17 สิงหาคม 2018
11.00 - 16.00 น.
conสสจ
19 สิงหาคม 2018
08.30 - 16.30 น.
อบรมอัคคีภัย
21 สิงหาคม 2018
13.00 - 16.00 น.
Non technical skills (ยกเลิก)
22 สิงหาคม 2018
08.30 - 16.30 น.
กิจกรรม Soft Sciences
23 สิงหาคม 2018
12.30 - 16.00 น.
ประชุมการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อดื้อยาอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับพนักงานทำความสะอาด
24 สิงหาคม 2018
08.00 - 16.00 น.
อบรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากร "มะเร็งที่พบบ่อยทางศัลยกรรม"
27 สิงหาคม 2018
08.00 - 16.00 น.
HA (ยกเลิก)
28 สิงหาคม 2018
08.00 - 16.00 น.
HA(ยกเลิก)
29 สิงหาคม 2018
08.30 - 16.30 น.
กิจกรรม Soft Sciences
31 สิงหาคม 2018
08.00 - 16.00 น.
สอบลงกองทั้งชั้น
ห้องเรียนห้องบรรยาย 9B (ไม่เกิน 20 คน)
วันที่
เวลา
รายการ
10 สิงหาคม 2018
12.00 - 16.00 น.
สอบลงกองนิติเวช
13 สิงหาคม 2018
08.30 - 16.30 น.
เรียน Ortho ปี 5 กลุ่ม C
14 สิงหาคม 2018
08.30 - 16.30 น.
เรียน Ortho ปี 5 กลุ่ม C
15 สิงหาคม 2018
08.30 - 16.30 น.
เรียน Ortho ปี 5 กลุ่ม C
16 สิงหาคม 2018
08.30 - 16.30 น.
เรียน Ortho ปี 5 กลุ่ม C
17 สิงหาคม 2018
08.30 - 16.30 น.
เรียน Ortho ปี 5 กลุ่ม C
20 สิงหาคม 2018
08.30 - 16.30 น.
เรียน Ortho ปี 5 กลุ่ม C
21 สิงหาคม 2018
08.30 - 16.30 น.
เรียน Ortho ปี 5 กลุ่ม C
22 สิงหาคม 2018
08.30 - 16.30 น.
เรียน Ortho ปี 5 กลุ่ม C
23 สิงหาคม 2018
08.30 - 16.30 น.
เรียน Ortho ปี 5 กลุ่ม C
24 สิงหาคม 2018
08.30 - 16.30 น.
เรียน Ortho ปี 5 กลุ่ม C
27 สิงหาคม 2018
08.30 - 16.30 น.
เรียน Ortho ปี 5 กลุ่ม C
28 สิงหาคม 2018
08.30 - 16.30 น.
เรียน Ortho ปี 5 กลุ่ม C
29 สิงหาคม 2018
08.30 - 16.30 น.
เรียน Ortho ปี 5 กลุ่ม C
30 สิงหาคม 2018
08.30 - 16.30 น.
เรียน Ortho ปี 5 กลุ่ม C
31 สิงหาคม 2018
08.30 - 16.30 น.
เรียน Ortho ปี 5 กลุ่ม C
ห้องเรียนห้องบรรยาย 9C (ไม่เกิน 20 คน)
วันที่
เวลา
รายการ
20 สิงหาคม 2018
13.00 - 16.00 น.
สอบสัมภาสจนท.
ห้องเรียนห้องบรรยาย 9D (ไม่เกิน 20 คน)
วันที่
เวลา
รายการ
ว่าง
ห้องเรียนห้องบรรยาย 9E (ไม่เกิน 20 คน)
วันที่
เวลา
รายการ
01 สิงหาคม 2018
08.30 - 16.30 น.
เรียนFammedปี4
03 สิงหาคม 2018
08.30 - 16.30 น.
จองเรียน นศพ.ปี5 กุมาร
07 สิงหาคม 2018
08.30 - 16.30 น.
จองเรียนศัลย์
08 สิงหาคม 2018
08.30 - 16.30 น.
จองเรียนศัลย์
09 สิงหาคม 2018
14.00 - 16.30 น.
เรียนศัลย์ ปี 4
10 สิงหาคม 2018
08.30 - 16.30 น.
จองสอบกุมารปี5
31 สิงหาคม 2018
09.00 - 12.00 น.
สอบ MEQ MCQ
ห้องเรียนห้องบรรยาย 1A (ไม่เกิน 20 คน)
วันที่
เวลา
รายการ
แจ้งยกเลิกโดย
โทร.
วัน-เวลา
ว่าง
ห้องเรียนห้องบรรยาย 1C (ไม่เกิน 30 คน)
วันที่
เวลา
รายการ
แจ้งยกเลิกโดย
โทร.
วัน-เวลา
ว่าง
ห้องเรียนห้องคอมพิวเตอร์ (ไม่เกิน40คน/คอมฯ 20 ชุด)
วันที่
เวลา
รายการ
แจ้งยกเลิกโดย
โทร.
วัน-เวลา
ว่าง
ห้องเรียนห้องบรรยาย 2A (ไม่เกิน 30 คน)
วันที่
เวลา
รายการ
แจ้งยกเลิกโดย
โทร.
วัน-เวลา
ว่าง
ห้องเรียนห้องบรรยาย 2B (ไม่เกิน 30 คน)
วันที่
เวลา
รายการ
แจ้งยกเลิกโดย
โทร.
วัน-เวลา
ว่าง
ห้องเรียนห้องบรรยาย 2C (ไม่เกิน 30 คน)
วันที่
เวลา
รายการ
แจ้งยกเลิกโดย
โทร.
วัน-เวลา
ว่าง
ห้องเรียนห้องประชุมชั้น1 ตึกขาว (ตามรูปแบบการจัดห้องเรียน)
วันที่
เวลา
รายการ
แจ้งยกเลิกโดย
โทร.
วัน-เวลา
10 สิงหาคม 2018
13.00 - 16.00 น.
คัดกรองผป.นอก คุณศริญญา18682018/07/13 15:13:43
ห้องเรียนห้องประชุม 9A (ตามรูปแบบการจัดห้องเรียน)
วันที่
เวลา
รายการ
แจ้งยกเลิกโดย
โทร.
วัน-เวลา
02 สิงหาคม 2018
08.00 - 16.30 น.
อบรม ERT รุ่นที่3 คุณภาณุวัฒน์ สงวนศักดิ์60232018/07/31 14:16:46
ห้องเรียนห้องบรรยาย 9B (ไม่เกิน 20 คน)
วันที่
เวลา
รายการ
แจ้งยกเลิกโดย
โทร.
วัน-เวลา
ว่าง
ห้องเรียนห้องบรรยาย 9C (ไม่เกิน 20 คน)
วันที่
เวลา
รายการ
แจ้งยกเลิกโดย
โทร.
วัน-เวลา
ว่าง
ห้องเรียนห้องบรรยาย 9D (ไม่เกิน 20 คน)
วันที่
เวลา
รายการ
แจ้งยกเลิกโดย
โทร.
วัน-เวลา
ว่าง
ห้องเรียนห้องบรรยาย 9E (ไม่เกิน 20 คน)
วันที่
เวลา
รายการ
แจ้งยกเลิกโดย
โทร.
วัน-เวลา
ว่าง