*หากต้องการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ยกเลิก ห้องเรียน แจ้งงานโสตฯ ศูนย์แพทย์ฯ โทร.6010
วันที่จอง
ห้องเรียน


ห้องเรียน

ห้องบรรยาย 1A (ไม่เกิน 20 คน)

ทั้งวัน
หัวข้อ : เรียนวิชาจิตเวชศาสตร์
เวลา : 08.30 น. ถึง : 16.30 น.
จำนวนผู้เข้าประชุม : 12
ติดต่อสอบถาม : นพประพล ตาน้อย แผนก จิตเวชศาสตร์ โทร. 6008
อุปกรณ์ โสตทัศนศึกษา
คอมพิวเตอร์ : ชุด โปรเจคเตอร์ : ชุด
เครื่องฉายแผ่นทึบ : ชุด เครื่องเสียง : ชุด
สายต่อ IPAD / MAX Book :
อื่นๆ :
รูปแบบการจัดห้องเรียน
วงกลม ตัวยู
ห้องเรียน หน้ากระดาน
เก้าอี้แลคเชอร์ ห้องอาหารรับรอง VIP
เก้าอี้นั่งอย่างเดียว
อื่นๆ :

ห้องเรียน

ห้องบรรยาย 1C (ไม่เกิน 30 คน)


ห้องเรียน

ห้องคอมพิวเตอร์ (ไม่เกิน40คน/คอมฯ 20 ชุด)

ทั้งวัน(ว่าง)

ห้องเรียน

ห้องบรรยาย 9B (ไม่เกิน 20 คน)

ทั้งวัน
หัวข้อ : เรียนวิชาจิตเวชศาสตร์
เวลา : 08.30 น. ถึง : 16.30 น.
จำนวนผู้เข้าประชุม : 12
ติดต่อสอบถาม : นพประพล ตาน้อย แผนก จิตเวชศาสตร์ โทร. 6008
อุปกรณ์ โสตทัศนศึกษา
คอมพิวเตอร์ : ชุด โปรเจคเตอร์ : ชุด
เครื่องฉายแผ่นทึบ : ชุด เครื่องเสียง : ชุด
สายต่อ IPAD / MAX Book :
อื่นๆ :
รูปแบบการจัดห้องเรียน
วงกลม ตัวยู
ห้องเรียน หน้ากระดาน
เก้าอี้แลคเชอร์ ห้องอาหารรับรอง VIP
เก้าอี้นั่งอย่างเดียว
อื่นๆ :

ห้องเรียน

ห้องบรรยาย 9C (ไม่เกิน 20 คน)

ทั้งวัน(ว่าง)

ห้องเรียน

ห้องบรรยาย 9D (ไม่เกิน 20 คน)

ทั้งวัน(ว่าง)

ห้องเรียน

ห้องบรรยาย 9E (ไม่เกิน 20 คน)

ทั้งวัน(ว่าง)

ห้องเรียนห้องบรรยาย 1A (ไม่เกิน 20 คน)
วันที่
เวลา
รายการ
03 มิถุนายน 2019
08.30 - 16.30 น.
เรียนวิชาจิตเวชศาสตร์
04 มิถุนายน 2019
08.30 - 16.30 น.
เรียนวิชาจิตเวชศาสตร์
05 มิถุนายน 2019
08.30 - 16.30 น.
เรียนวิชาจิตเวชศาสตร์
06 มิถุนายน 2019
08.30 - 16.30 น.
เรียนวิชาจิตเวชศาสตร์
07 มิถุนายน 2019
08.30 - 16.30 น.
เรียนวิชาจิตเวชศาสตร์
10 มิถุนายน 2019
11.00 - 14.00 น.
ประชุมแนวทางการดูแลนักศึกษาแพทย์ที่มีปัญหาสุขภาพ
11 มิถุนายน 2019
08.30 - 16.30 น.
เรียน อายุรศาสรต์ ปี 4
13 มิถุนายน 2019
08.00 - 12.00 น.
fammed
17 มิถุนายน 2019
08.30 - 16.30 น.
เรียนวิชาจิตเวชศาสตร์
18 มิถุนายน 2019
08.30 - 16.30 น.
เรียนวิชาจิตเวชศาสตร์
19 มิถุนายน 2019
08.30 - 16.30 น.
เรียนวิชาจิตเวชศาสตร์
20 มิถุนายน 2019
08.30 - 16.30 น.
เรียนวิชาจิตเวชศาสตร์
21 มิถุนายน 2019
08.30 - 16.30 น.
เรียนวิชาจิตเวชศาสตร์
24 มิถุนายน 2019
08.30 - 16.30 น.
เรียนวิชาจิตเวชศาสตร์
25 มิถุนายน 2019
08.30 - 16.30 น.
เรียนวิชาจิตเวชศาสตร์
26 มิถุนายน 2019
08.30 - 16.30 น.
เรียนวิชาจิตเวชศาสตร์
27 มิถุนายน 2019
08.30 - 16.30 น.
เรียนวิชาจิตเวชศาสตร์
28 มิถุนายน 2019
08.30 - 16.30 น.
เรียนวิชาจิตเวชศาสตร์
ห้องเรียนห้องบรรยาย 1C (ไม่เกิน 30 คน)
วันที่
เวลา
รายการ
04 มิถุนายน 2019
12.00 - 14.00 น.
ประชุมฝ่ายพัฒนาศักยภาพ นศพ.
06 มิถุนายน 2019
13.00 - 16.30 น.
conference
07 มิถุนายน 2019
10.00 - 16.00 น.
tele เวชศาสตร์ฉุกเฉิน กับจุฬา
10 มิถุนายน 2019
08.00 - 10.00 น.
โอเรนเตทสูติ
11 มิถุนายน 2019
13.00 - 16.00 น.
เรียน ER ปี 5
11 มิถุนายน 2019
08.30 - 12.30 น.
เรียน อายุรศาสรต์ ปี 4
12 มิถุนายน 2019
12.00 - 14.30 น.
ประชุมฝ่ายพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์
13 มิถุนายน 2019
13.00 - 16.30 น.
conference
14 มิถุนายน 2019
13.00 - 16.30 น.
เรียน ER ปี 6
17 มิถุนายน 2019
08.00 - 16.00 น.
เรียน อายุรศาสรต์ ปี 4
18 มิถุนายน 2019
08.00 - 16.00 น.
เรียน อายุรศาสรต์ ปี 4
19 มิถุนายน 2019
08.00 - 16.00 น.
เรียน อายุรศาสรต์ ปี 4
20 มิถุนายน 2019
13.00 - 16.30 น.
conference
21 มิถุนายน 2019
08.30 - 16.30 น.
เรียน อายุรศาสรต์ ปี 4
24 มิถุนายน 2019
09.00 - 16.00 น.
tele เวชศาสตร์ฉุกเฉิน กับศิริราช
25 มิถุนายน 2019
08.00 - 16.00 น.
เรียน อายุรศาสรต์ ปี 4
26 มิถุนายน 2019
13.00 - 16.30 น.
Tele ACM คณะแพทย์ฯ มช.
27 มิถุนายน 2019
13.00 - 16.30 น.
conference
28 มิถุนายน 2019
08.00 - 16.00 น.
เรียน อายุรศาสรต์ ปี 4
ห้องเรียนห้องคอมพิวเตอร์ (ไม่เกิน40คน/คอมฯ 20 ชุด)
วันที่
เวลา
รายการ
28 มิถุนายน 2019
13.00 - 16.00 น.
สอบลงกอง ER ปี 6
ห้องเรียนห้องบรรยาย 9B (ไม่เกิน 20 คน)
วันที่
เวลา
รายการ
03 มิถุนายน 2019
08.30 - 16.30 น.
เรียนวิชาจิตเวชศาสตร์
04 มิถุนายน 2019
08.30 - 16.30 น.
เรียนวิชาจิตเวชศาสตร์
05 มิถุนายน 2019
08.30 - 16.30 น.
เรียนวิชาจิตเวชศาสตร์
06 มิถุนายน 2019
08.30 - 16.30 น.
เรียนวิชาจิตเวชศาสตร์
07 มิถุนายน 2019
08.30 - 16.30 น.
เรียนวิชาจิตเวชศาสตร์
10 มิถุนายน 2019
08.00 - 16.30 น.
ประชุมเชิงปฏิบัติการ การประเมินอายุเด็กทางคดี
11 มิถุนายน 2019
08.00 - 16.30 น.
ประชุมเชิงปฏิบัติการ การประเมินอายุเด็กทางคดี
13 มิถุนายน 2019
08.30 - 16.30 น.
อบรมวิจัย
14 มิถุนายน 2019
08.30 - 16.30 น.
อบรมวิจัย
17 มิถุนายน 2019
08.30 - 16.30 น.
เรียนวิชาจิตเวชศาสตร์
18 มิถุนายน 2019
08.30 - 16.30 น.
เรียนวิชาจิตเวชศาสตร์
19 มิถุนายน 2019
08.30 - 16.30 น.
เรียนวิชาจิตเวชศาสตร์
20 มิถุนายน 2019
08.30 - 16.30 น.
เรียนวิชาจิตเวชศาสตร์
21 มิถุนายน 2019
08.30 - 16.30 น.
เรียนวิชาจิตเวชศาสตร์
24 มิถุนายน 2019
08.30 - 16.30 น.
เรียนวิชาจิตเวชศาสตร์
25 มิถุนายน 2019
08.30 - 16.30 น.
เรียนวิชาจิตเวชศาสตร์
26 มิถุนายน 2019
08.30 - 16.30 น.
เรียนวิชาจิตเวชศาสตร์
27 มิถุนายน 2019
08.30 - 16.30 น.
เรียนวิชาจิตเวชศาสตร์
28 มิถุนายน 2019
12.00 - 14.30 น.
พบปะอาจารย์ที่ปรึกษาครั้งที่ 1
ห้องเรียนห้องบรรยาย 9C (ไม่เกิน 20 คน)
วันที่
เวลา
รายการ
04 มิถุนายน 2019
08.00 - 16.00 น.
fammed commed ปี4
07 มิถุนายน 2019
08.30 - 16.00 น.
สอบ MCQ + MEQ กุมารฯ ปี 4
10 มิถุนายน 2019
08.30 - 16.30 น.
ประชุมเชิงปฏิบัติการ การประเมินอายุเด็กทางคดี
11 มิถุนายน 2019
08.30 - 16.30 น.
ประชุมเชิงปฏิบัติการ การประเมินอายุเด็กทางคดี
13 มิถุนายน 2019
13.00 - 16.30 น.
conference
14 มิถุนายน 2019
08.30 - 16.30 น.
fammed commed ปี4
17 มิถุนายน 2019
13.00 - 16.30 น.
conference
18 มิถุนายน 2019
08.00 - 16.00 น.
fammed commed ปี4
28 มิถุนายน 2019
12.00 - 14.30 น.
พบปะอาจารย์ที่ปรึกษาครั้งที่ 1
ห้องเรียนห้องบรรยาย 9D (ไม่เกิน 20 คน)
วันที่
เวลา
รายการ
04 มิถุนายน 2019
08.00 - 16.30 น.
fammed commed ปี4
10 มิถุนายน 2019
08.30 - 16.30 น.
ประชุมเชิงปฏิบัติการ การประเมินอายุเด็กทางคดี
11 มิถุนายน 2019
08.30 - 16.30 น.
ประชุมเชิงปฏิบัติการ การประเมินอายุเด็กทางคดี
28 มิถุนายน 2019
12.00 - 14.30 น.
พบปะอาจารย์ที่ปรึกษาครั้งที่ 1
ห้องเรียนห้องบรรยาย 9E (ไม่เกิน 20 คน)
วันที่
เวลา
รายการ
04 มิถุนายน 2019
08.30 - 16.30 น.
เรียน ER ปี 5 กลุ่ม C
05 มิถุนายน 2019
08.30 - 16.30 น.
เรียน ER ปี 5 กลุ่ม C
06 มิถุนายน 2019
08.30 - 16.30 น.
เรียน ER ปี 5 กลุ่ม C
07 มิถุนายน 2019
08.30 - 16.30 น.
เรียน ER ปี 5 กลุ่ม C
09 มิถุนายน 2019
08.30 - 16.30 น.
เรียน ER ปี 5 กลุ่ม D
10 มิถุนายน 2019
08.30 - 16.30 น.
ประชุมเชิงปฏิบัติการ การประเมินอายุเด็กทางคดี
11 มิถุนายน 2019
08.30 - 16.30 น.
ประชุมเชิงปฏิบัติการ การประเมินอายุเด็กทางคดี
12 มิถุนายน 2019
08.30 - 16.30 น.
เรียน ER ปี 5 กลุ่ม C
13 มิถุนายน 2019
08.30 - 16.30 น.
เรียน ER ปี 5 กลุ่ม C
14 มิถุนายน 2019
08.30 - 16.30 น.
เรียน ER ปี 5 กลุ่ม C
25 มิถุนายน 2019
08.00 - 16.00 น.
เรียน อายุรศาสรต์ ปี 4
27 มิถุนายน 2019
08.00 - 16.30 น.
นักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลพะเยา
28 มิถุนายน 2019
12.00 - 14.30 น.
พบปะอาจารย์ที่ปรึกษาครั้งที่ 1
ห้องเรียนห้องบรรยาย 1A (ไม่เกิน 20 คน)
วันที่
เวลา
รายการ
แจ้งยกเลิกโดย
โทร.
วัน-เวลา
ว่าง
ห้องเรียนห้องบรรยาย 1C (ไม่เกิน 30 คน)
วันที่
เวลา
รายการ
แจ้งยกเลิกโดย
โทร.
วัน-เวลา
ว่าง
ห้องเรียนห้องคอมพิวเตอร์ (ไม่เกิน40คน/คอมฯ 20 ชุด)
วันที่
เวลา
รายการ
แจ้งยกเลิกโดย
โทร.
วัน-เวลา
ว่าง
ห้องเรียนห้องบรรยาย 9B (ไม่เกิน 20 คน)
วันที่
เวลา
รายการ
แจ้งยกเลิกโดย
โทร.
วัน-เวลา
ว่าง
ห้องเรียนห้องบรรยาย 9C (ไม่เกิน 20 คน)
วันที่
เวลา
รายการ
แจ้งยกเลิกโดย
โทร.
วัน-เวลา
ว่าง
ห้องเรียนห้องบรรยาย 9D (ไม่เกิน 20 คน)
วันที่
เวลา
รายการ
แจ้งยกเลิกโดย
โทร.
วัน-เวลา
ว่าง
ห้องเรียนห้องบรรยาย 9E (ไม่เกิน 20 คน)
วันที่
เวลา
รายการ
แจ้งยกเลิกโดย
โทร.
วัน-เวลา
ว่าง