*หากต้องการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ยกเลิก ห้องเรียน แจ้งงานโสตฯ ศูนย์แพทย์ฯ โทร.6010
วันที่จอง
ห้องเรียน


ห้องเรียน

ห้องบรรยาย 1A (ไม่เกิน 20 คน)

ช่วงเช้า (ว่าง)
ช่วงบ่าย

ห้องเรียน

ห้องบรรยาย 1C (ไม่เกิน 30 คน)


ห้องเรียน

ห้องคอมพิวเตอร์ (ไม่เกิน40คน/คอมฯ 20 ชุด)

ทั้งวัน(ว่าง)

ห้องเรียน

ห้องบรรยาย 9B (ไม่เกิน 20 คน)

ทั้งวัน
หัวข้อ : อบรมพพล.
เวลา : 08.30 น. ถึง : 16.30 น.
จำนวนผู้เข้าประชุม : 20
ติดต่อสอบถาม : สงกรานต์ แผนก ศูนย์แพทย โทร. 6011
อุปกรณ์ โสตทัศนศึกษา
คอมพิวเตอร์ : 1 ชุด โปรเจคเตอร์ : 1 ชุด
เครื่องฉายแผ่นทึบ : 1 ชุด เครื่องเสียง : 1 ชุด
สายต่อ IPAD / MAX Book :
อื่นๆ :
รูปแบบการจัดห้องเรียน
วงกลม ตัวยู
ห้องเรียน หน้ากระดาน
เก้าอี้แลคเชอร์ ห้องอาหารรับรอง VIP
เก้าอี้นั่งอย่างเดียว
อื่นๆ :

ห้องเรียน

ห้องบรรยาย 9C (ไม่เกิน 20 คน)

ทั้งวัน(ว่าง)

ห้องเรียน

ห้องบรรยาย 9D (ไม่เกิน 20 คน)

ทั้งวัน(ว่าง)

ห้องเรียน

ห้องบรรยาย 9E (ไม่เกิน 20 คน)

ทั้งวัน(ว่าง)

ห้องเรียนห้องบรรยาย 1A (ไม่เกิน 20 คน)
วันที่
เวลา
รายการ
01 สิงหาคม 2019
08.30 - 16.30 น.
เรียนวิชาจิตเวชศาสตร์
02 สิงหาคม 2019
08.30 - 16.30 น.
เรียนวิชาจิตเวชศาสตร์
05 สิงหาคม 2019
08.30 - 16.30 น.
เรียนวิชาจิตเวชศาสตร์
06 สิงหาคม 2019
08.30 - 16.30 น.
เรียนวิชาจิตเวชศาสตร์
07 สิงหาคม 2019
08.30 - 16.30 น.
เรียนวิชาจิตเวชศาสตร์
08 สิงหาคม 2019
08.30 - 16.30 น.
เรียนวิชาจิตเวชศาสตร์
13 สิงหาคม 2019
11.00 - 16.30 น.
ประชุมเตรียมความพร้อมการนำเสนอผลงานวิจัยแพทยศาสตรศึกษานานาชาติ (AMEE 2019)
14 สิงหาคม 2019
08.00 - 16.30 น.
fammed commed ปี4
16 สิงหาคม 2019
08.30 - 16.30 น.
ประชุม
20 สิงหาคม 2019
13.00 - 16.30 น.
จองเรียน นศพ.ปี5 C กุมาร
20 สิงหาคม 2019
08.30 - 12.30 น.
เรียน แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ปี ที่ 3/2561
22 สิงหาคม 2019
13.30 - 16.00 น.
เรียน Resident ER ปี 1
23 สิงหาคม 2019
13.00 - 15.00 น.
สอบ MCQ Resident กุมารฯ
23 สิงหาคม 2019
10.00 - 12.00 น.
เรียน Resident ER
26 สิงหาคม 2019
09.00 - 16.00 น.
tele เวชศาสตร์ฉุกเฉิน กับศิริราช
27 สิงหาคม 2019
09.00 - 16.00 น.
tele เวชศาสตร์ฉุกเฉิน กับศิริราช
ห้องเรียนห้องบรรยาย 1C (ไม่เกิน 30 คน)
วันที่
เวลา
รายการ
01 สิงหาคม 2019
13.00 - 16.30 น.
conference ภาควิชาอายุรศาสตร์
02 สิงหาคม 2019
08.30 - 16.30 น.
สอน พพลปี 1
03 สิงหาคม 2019
08.30 - 16.30 น.
เรียน แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ปี ที่ 3/2561
05 สิงหาคม 2019
08.30 - 16.30 น.
จองเรียน anes ปี 5
06 สิงหาคม 2019
08.30 - 16.30 น.
สอน พพลปี 1
07 สิงหาคม 2019
08.30 - 16.30 น.
สอน พพลปี 1
08 สิงหาคม 2019
13.00 - 16.30 น.
conference ภาควิชาอายุรศาสตร์
13 สิงหาคม 2019
08.30 - 16.30 น.
สอน พพลปี 1
15 สิงหาคม 2019
13.00 - 16.30 น.
conference ภาควิชาอายุรศาสตร์
20 สิงหาคม 2019
08.30 - 16.30 น.
fammed ปี6
21 สิงหาคม 2019
11.00 - 14.00 น.
ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์แพทยฯ
22 สิงหาคม 2019
13.00 - 16.30 น.
conference ภาควิชาอายุรศาสตร์
23 สิงหาคม 2019
08.30 - 16.30 น.
เรียน แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ปี ที่ 3/2561
24 สิงหาคม 2019
08.30 - 16.30 น.
เรียน แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ปี ที่ 3/2561
26 สิงหาคม 2019
08.30 - 16.30 น.
สอบภาควิชาอายุรศาสตร์ปี 5
27 สิงหาคม 2019
08.30 - 16.30 น.
สอบภาควิชาอายุรศาสตร์ปี 5
28 สิงหาคม 2019
08.30 - 16.30 น.
สอบภาควิชาอายุรศาสตร์ปี 5
29 สิงหาคม 2019
08.30 - 16.30 น.
สอบภาควิชาอายุรศาสตร์ปี 5
30 สิงหาคม 2019
08.30 - 16.30 น.
สอบภาควิชาอายุรศาสตร์ปี 5
ห้องเรียนห้องคอมพิวเตอร์ (ไม่เกิน40คน/คอมฯ 20 ชุด)
วันที่
เวลา
รายการ
20 สิงหาคม 2019
08.30 - 16.30 น.
เรียน แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ปี ที่ 3/2561
ห้องเรียนห้องบรรยาย 9B (ไม่เกิน 20 คน)
วันที่
เวลา
รายการ
01 สิงหาคม 2019
08.30 - 16.30 น.
เรียนวิชาจิตเวชศาสตร์
02 สิงหาคม 2019
08.30 - 16.30 น.
เรียนวิชาจิตเวชศาสตร์
05 สิงหาคม 2019
08.30 - 16.30 น.
เรียนวิชาจิตเวชศาสตร์
06 สิงหาคม 2019
08.30 - 16.30 น.
เรียนวิชาจิตเวชศาสตร์
07 สิงหาคม 2019
08.30 - 16.30 น.
เรียนวิชาจิตเวชศาสตร์
08 สิงหาคม 2019
08.30 - 16.30 น.
เรียนวิชาจิตเวชศาสตร์
09 สิงหาคม 2019
08.30 - 16.30 น.
จองสอบกุมารปี5 D
20 สิงหาคม 2019
08.30 - 16.30 น.
เรียน Eye
22 สิงหาคม 2019
08.30 - 16.30 น.
อบรมพพล.
29 สิงหาคม 2019
07.30 - 16.30 น.
ทำ work shop สูติฯ
30 สิงหาคม 2019
07.30 - 16.30 น.
ทำ work shop สูติฯ
ห้องเรียนห้องบรรยาย 9C (ไม่เกิน 20 คน)
วันที่
เวลา
รายการ
06 สิงหาคม 2019
13.30 - 16.30 น.
เรียน Eye
09 สิงหาคม 2019
08.30 - 16.30 น.
The Journey of Heart Failure Patient
13 สิงหาคม 2019
16.30 - 20.00 น.
กิจกรรมสะท้อนตนฯ ปี 4 กลุ่ม D
29 สิงหาคม 2019
07.30 - 16.30 น.
ทำ work shop สูติฯ
30 สิงหาคม 2019
07.30 - 16.30 น.
ทำ work shop สูติฯ
ห้องเรียนห้องบรรยาย 9D (ไม่เกิน 20 คน)
วันที่
เวลา
รายการ
29 สิงหาคม 2019
07.30 - 16.30 น.
ทำ work shop สูติฯ
30 สิงหาคม 2019
07.30 - 16.30 น.
ทำ work shop สูติฯ
ห้องเรียนห้องบรรยาย 9E (ไม่เกิน 20 คน)
วันที่
เวลา
รายการ
02 สิงหาคม 2019
08.30 - 16.30 น.
สอบ อายุรศาสรต์ ปี 4
09 สิงหาคม 2019
08.30 - 16.30 น.
The Journey of Heart Failure Patient
29 สิงหาคม 2019
07.30 - 16.30 น.
ทำ work shop สูติฯ
30 สิงหาคม 2019
07.30 - 16.30 น.
ทำ work shop สูติฯ
ห้องเรียนห้องบรรยาย 1A (ไม่เกิน 20 คน)
วันที่
เวลา
รายการ
แจ้งยกเลิกโดย
โทร.
วัน-เวลา
ว่าง
ห้องเรียนห้องบรรยาย 1C (ไม่เกิน 30 คน)
วันที่
เวลา
รายการ
แจ้งยกเลิกโดย
โทร.
วัน-เวลา
ว่าง
ห้องเรียนห้องคอมพิวเตอร์ (ไม่เกิน40คน/คอมฯ 20 ชุด)
วันที่
เวลา
รายการ
แจ้งยกเลิกโดย
โทร.
วัน-เวลา
ว่าง
ห้องเรียนห้องบรรยาย 9B (ไม่เกิน 20 คน)
วันที่
เวลา
รายการ
แจ้งยกเลิกโดย
โทร.
วัน-เวลา
ว่าง
ห้องเรียนห้องบรรยาย 9C (ไม่เกิน 20 คน)
วันที่
เวลา
รายการ
แจ้งยกเลิกโดย
โทร.
วัน-เวลา
ว่าง
ห้องเรียนห้องบรรยาย 9D (ไม่เกิน 20 คน)
วันที่
เวลา
รายการ
แจ้งยกเลิกโดย
โทร.
วัน-เวลา
ว่าง
ห้องเรียนห้องบรรยาย 9E (ไม่เกิน 20 คน)
วันที่
เวลา
รายการ
แจ้งยกเลิกโดย
โทร.
วัน-เวลา
ว่าง